Komentáre sú vypnuté na tento post

Sv. František z Assisi – radostný trubadúr

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Svätý František z Assisi patrí k najznámejším a najobľúbenejším svätcom. Ani 800 rokov, ktoré nás delia od času, v ktorom žil, ho neodsunuli do zabudnutia, ani ho neurobili nezaujímavým.

Františkov životný príbeh, jeho radikálne obrátenie k Bohu oslovilo nespočetné množstvo mužov a žien, aby nasledovali Krista podľa jeho príkladu. Známy láskou k chudobe, nazývaný assiský chudáčik, však pochádzal z dobre situovanej rodiny, kde mu, ako si myslel, nič nechýbalo – dovtedy, kým mu hlas milosti neukázal, kde sú opravdivé poklady, za ktorými hodno túžiť, kde je zmysel života.

Pred obrátením

Narodil sa v talianskom mestečku v Assisi roku 1182 zámožnému obchodníkovi s látkami, úspešnému podnikateľovi Pietrovi Bernardonemu. Jeho matka, zbožná a elegantná Francúzka, sa volala Pica. Svojho prvého synčeka nazvali František, „Francúzik“. Vyrástol z neho obľúbený, ľahkomyseľný mladík, milovník veselých spoločností,  trubadúrskych piesní a  vodca assiskej mládeže, ktorý mal veľa peňazí a štedro ich „rozhadzoval“, nielen kamarátom, ale aj chudákom. Rád sa elegantne obliekal a pripravoval kamarátom drahé hostiny. Obdivovaný a ctižiadostivý chodieval František ulicami Assisi, obklopený húfom kamarátov. Popritom sa už ako štrnásťročný zaúčal do remesla svojho otca, ktorý chcel mať z neho úspešného kupca, dnešnými slovami podnikateľa. Tiež túžil po cti, vyznamenaniach, mal záľubu vo vojenských a namáhavých činoch. Keď mal okolo 19 rokov, vypukla vojna s konkurujúcim mestom Perugiou. František v tom videl vítané dobrodružstvo, do ktorého sa hneď zapojil. Assisi vojnu prehralo, František aj s ďalšími mladíkmi sa dostal do väzenia, kde strávil celý rok. Tam mal čas na premýšľanie, ktoré ho priviedlo k hlbšiemu pohľadu na život. Po vyslobodení zo zajatia bol ešte štedrejší a dobrotivejší voči chudobným. Pevne si zaumienil, že sa nikdy neodvráti od chudobného, ktorý by ho prosil pre Božiu lásku. Raz stretol na prechádzke chudobného, polonahého rytiera. Plný súcitu mu daroval svoje vlastné elegantné šaty. Nasledujúcej noci sa mu prisnil sen: videl krásnu veľkú sieň plnú rytierskej výzbroje, ozdobenú znakom Kristovho kríža, a tak mal viditeľne naznačené, že milosrdenstvo, ktoré preukázal pre lásku najvyššieho Kráľa chudobnému rytierovi, bude odmenené nesmiernou odmenou. Keď sa pýtal, čie to všetko je a komu tie zbrane patria, odpoveď ho uistila, že to bude patriť jemu a jeho rytierom. Ráno, keď sa prebudil, vysvetlil si tú neobvyklú víziu ako predpoveď budúcej slávy. Ešte v ňom zostávala záľuba vo svetských radovánkach, túžba po rytierskej sláve a dobrodružstvách. Preto sa krátko nato pridal k bohatému assiskému šľachticovi, ktorý šiel na cestu do Apúlie, aby získal vojnovú slávu a šľachtický titul. Keď však prišli k najbližšiemu mestu, v noci sa mu prisnil Pán Ježiš a  spýtal sa ho: „František, kto ti môže byť viac osožný, pán alebo sluha, bohatý alebo chudobný?“ Keď mu František odpovedal, že pán a bohatý, hlas naň hneď naliehal: „Prečo teda opúšťaš Pána kvôli sluhovi a bohatého Boha kvôli chudobnému človekovi?“ František sa spýtal (ako kedysi Šavol na ceste do Damašku): „Pane, čo chceš, aby som urobil?“ Pán mu povedal: „Vráť sa do svojej zeme, lebo videnie, ktoré si dostal, znamená duchovnú skutočnosť, vyplní sa na tebe nie ľudskou činnosťou, ale Božím pôsobením.“ Keď sa rozodnilo, rýchle sa vrátil do Assisi, pevný a natešený. Odvtedy sa vzďaľoval hluku v obchode a naliehavo prosil Boha, aby mu ukázal, čo má robiť. Zotrvával v modlitbe na pustých miestach a objavil veľkú záľubu v osobnej skrytej modlitbe. Vtedy pochopil, že našiel vzácny poklad. Ako prezieravý obchodník už pomýšľal na to, že predá všetko, aby si kúpil túto vzácnu perlu, len nevedel, ako to urobiť, v duchu len dostal radu, že duchovný obchod treba začať odmietnutím svetáckych hodnôt a víťazstvom nad sebou samým. V samote ho Pán poúčal slovami: „Vymeň to, čo si miloval telesne a márnivo, za duchovné. Vyber si trpké namiesto sladkého. Ak ma chceš poznať, pohŕdaj sám sebou a maj zaľúbenie v tom, čo ti poviem.“ A František to hneď začal uskutočňovať.

Po obrátení

V čase, keď sa takto Františkovo srdce cez skrytú modlitbu začalo premieňať, vošiel, vedený Duchom Svätým, do takmer rozpadnutého a celkom opusteného kostolíka sv. Damiána. Počas modlitby pred ikonou Ukrižovaného sa mu stalo niečo neslýchané: ústa Ukrižovaného sa pohli a prehovoril: „František, choď a oprav môj dom, ktorý, ako vidíš, sa rozpadá.“ Odvtedy bola Františkova duša ako roztavený vosk, stále mal pred očami Kristovo utrpenie a často ho zo súcitu oplakával. Aj ľudia ho videli plakať. Keď sa ho pýtali na dôvod, prečo plače, František odpovedal: „Plačem, lebo Láska nie je milovaná.“

Vyvrcholenie jeho stretnutia s Bohom sa uskutočnilo v kostolíku Panny Márie Anjelskej počas svätej omše, pri počúvaní evanjelia o rozoslaní apoštolov (Lk 10, 1-9), ktoré ho oslovilo natoľko, že znova rozhodujúcim spôsobom zmenil svoj život. Zvolal: ‘To je to, čo chcem, čo hľadám, čo chcem z celého srdca robiť.’ Hneď začal žiť tak, ako to práve počul. Nebol hluchým poslucháčom evanjelia, ale čo počul, to si starostlivo pamätal a usiloval sa doslova splniť.“

Františkov trojročný proces obrátenia vyvrcholil teda počas eucharistického slávenia, lebo práve tam pochopil svoje nové povolanie. Z pustovníka opravujúceho kostoly sa stal apoštol Ježiša Krista, ktorého poznával a miloval ako skutočne prítomného v kostoloch, v Božom Slove a v Eucharistii. To zostalo základom jeho náboženskej skúsenosti i jeho apoštolátom – spismi, slovami i skutkami po celý ďalší život.

Aktuálnosť posolstva sv. Františka

Svätý František patrí k najznámejším a najobľúbenejším svätcom. Je stále obdivovaný a sympatický pre radikálnosť, s ktorou po obrátení nasledoval Pána Ježiša, pre lásku k chudobe, takže sa dokázal zriecť nielen majetku, ale i odevu, čo mal na sebe. Pokorou dokázal uzmieriť rozhnevaných, v čase križiackych výprav mal odvahu predstúpiť bezbranný pred sultána a získal si jeho náklonnosť, takže mohamedánsky panovník mu dal k dispozícii sväté miesta v Jeruzaleme. Jeho malosť a pokora mu umožnili slúžiť všetkým. Je známy prekypujúcou radosťou, keď ohlasoval ľuďom pokánie a evanjelium, i láskou k všetkému, čo je stvorené.

To však nevystihuje podstatu Františkovej osobnosti, jeho srdca. To, čo ho v skutočnosti vystihovalo, bola jeho láska k Pánu Ježišovi, ktorou sa neustále zaoberal. Keď myslel na tohto pokorného a zároveň všemohúceho Bohočloveka, ktorý sa zriekol seba, narodil sa v chudobnej maštali a zomrel ako zločinec na kríži, býval dojatý k slzám. Pán Ježiš však nebol pre neho niekto vzdialený, kto žil pred viac ako tisíc rokmi v ďalekej Palestíne, ale veľmi blízky, lebo dnes prebýva v katolíckych kostoloch, denne prichádza na oltár, ako kedysi prišiel do Betlehema, denne učí a uzdravuje ako kedysi po palestínskych cestách, denne sa obetuje na oltári ako kedysi na Kalvárii. Preto mal jeho vzťah k Pánu Ježišovi charakteristiku veľkej blízkosti a bezprostrednosti.

V súčasnosti nechávame veľmi často bokom eucharistický aspekt Františkovej spirituality. A predsa stačí len zbežne nahliadnuť do spisov či listov, ktoré napísal, aby sme si všimli, ako často sa v nich vyskytuje téma Eucharistie – Františkovej pevnej viery i horúcej lásky v skutočnú prítomnosť Pána Ježiša v nej. František z nej žil. Napríklad v prvom Napomenutí hovorí: Hľa, denne sa ponižuje, ako vtedy, keď z kráľovského trónu prišiel do lona Panny, denne k nám prichádza s pokorným výzorom, denne zostupuje z Otcovho lona na oltár v kňazových rukách. A ako sa kedysi svätým apoštolom ukázal v skutočnom tele, tak sa teraz ukazuje nám v svätom chlebe. A ako oni svojím telesným pohľadom videli len jeho telo, no hľadiac duchovnými očami verili, že je to sám Boh, tak i my, vidiac telesnými očami chlieb a víno, máme vidieť a pevne veriť, že je to jeho živé a pravé najsvätejšie telo a krv. Týmto spôsobom je Pán stále so svojimi vernými, ako sám hovorí: “A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.” (Spisy sv. Františka a sv. Kláry z Assisi, Bratislava, Serafín)

Alebo v Liste celému Rádu: „Aká vznešená pokora a pokorná vznešenosť, keď Pán celého sveta, Boh a Boží Syn, natoľko sa pokoruje, že sa pre našu spásu skrýva v skromnom spôsobe chleba! Pozerajte, bratia, na Božiu pokoru a vylejte si pred ním svoje srdcia, pokorte sa i vy, aby vás on povýšil. Preto si nenechávajte pre seba nič, aby vás celých prijal ten, ktorý sa vám celý odovzdáva..”

Františkove Spisy a život (a nielen tie) svedčia o tom, že Pán Ježiš v Eucharistii je len zdanlivo mlčiaci a nečinný. Jeho neustála prítomnosť medzi nami, je len zdanlivo pasívna. Kto sa k nemu priblíži s vierou a láskou, môže zažiť, že tu trpezlivo čaká a pôsobí milujúce Srdce pokorného i mocného Bohočloveka, tak ako čaká milujúci na objekt svojej lásky. Zakúsi, že môže dostať odpovede na svoje otázniky a pochybnosti, že rany môžu byť zahojené a každé zlo premenené na dobro. Takúto lásku potrebuje spoznať a zažiť aj súčasný človek, preto je posolstvo svätého Františka o sviatosti Eucharistie stále veľmi aktuálne.

V tomto duchu sa vyjadril i pápež Benedikt XVI. na Svetových dňoch mládeže v Kolíne v roku 2005, keď sa prihovoril mládeži slovami: Šťastie, ktoré hľadáte, šťastie, ktoré máte právo zakúšať, má meno a tvár: Ježiš z Nazareta ukrytý v Eucharistii. Jedine On dáva plnosť života. Buďte o tom celkom presvedčení.

Buďme vďační za to, že aj na pôde našej Katolíckej univerzity máme kaplnku, kde sa môžeme osobne stretať s naším veľkým, aj keď skrytým priateľom Pánom Ježišom – skutočne prítomným v Eucharistii. Nie je to maličkosť.

 

s. Margita OSF, ThLic. PaedDr. Anna Baroková PhD.

Foto: Internet

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Komentáre sú uzavreté.

0
Connecting
Please wait...
Send a message

Sorry, we aren't online at the moment. Leave a message.

Your name
* Email
* Describe your issue
Login now

Need more help? Save time by starting your support request online.

Your name
* Email
* Describe your issue
We're online!
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?