Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Absolvovanie predmetu Sústredenie zo spirituality I. – Spiritualita pravdy pre študentov 1. Bc., Denná forma štúdia, na PF KU v Ružomberku a na Inštitúte Juraja Páleša v Levoči,  Zimný semester,  AR 2021/22

Zadanie pre skupiny, ktoré vedie duchovný otec, ThLic. Ing. Jozef Žvanda, PhD.

Pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebné splniť:

1.Vyučovanie prostredníctvom Video Prednášok

Pozrieť si Video Prednášky, ktoré sú umiestnené na YouTube a ku každej jednej z nich je potrebné vo forme seminárnej práce napísať vo Wordovom dokumente Váš vlastný krátky komentár v rozsahu 160-300 znakov aj s medzerami, čo Vás na danej video prednáške zaujalo a aký to má dosah na Váš život. Súčasťou tejto seminárnej práce má byť aj esej, o ktorej sú informácie uvedené v nasledujúcom bode č. 2.

Linky na Video Prednášky sú tu:

 1. Časť https://www.youtube.com/watch?v=8YLmQ22YsfE&t=1409s
 2. Časť https://www.youtube.com/watch?v=cdDnmn5he8M
 3. Časť https://www.youtube.com/watch?v=nnrQ_brHo1Q
 4. Časť https://www.youtube.com/watch?v=Ey-QmHZIruI
 5. Časť https://www.youtube.com/watch?v=tiBdI_Xq4dg
 6. Časť https://www.youtube.com/watch?v=cmkm517KYKU
 7. Časť https://www.youtube.com/watch?v=3TuzLtoeP0o
 8. Časť https://youtu.be/a1t34_HLxik

2.Písomná práca – esej

Vypracovať  Seminárnu prácu – esej  v rozsahu formátu 1 A4. Úvaha má byť napísaná formou riadnej seminárnej práce s úvodnou obálkou, ktorá má obsahovať Vaše údaje: meno a priezvisko, fakulta, ročník, stupeň vysokoškolského štúdia, odbor, názov predmetu. Esej má obsahovať 1.800 znakov s medzerami, riadkovanie 1,5. Písmo: Times New Roman, veľkosť písma 12 b. Náhľad, ako má vyzerať úprava seminárnej práce, obálka a samotný text úvahy, nájdete na tejto stránke nižšie.

Pre vypracovanie eseje je možné si zvoliť si jednu z nasledujúcich tém: Moja cesta viery.; Čo znamená pre mňa byť mladým veriacim kresťanom.; Kto je pre mňa BOH?; Kniha, ktorú som v poslednom čase prečítal(a).; Moja rodina.; Ja a moji starí rodičia.; Hodnoty môjho života.; Čo mi prináša pokoj do môjho života.; Ako prežívam tento čas pandémie Korona vírusu a čo to pre mňa znamená.; Čo mi dáva, resp. nedáva štúdium na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Je možné vybrať si aj inú hodnotnú tému podľa vlastného výberu.

Kompozícia úvahy

ÚVOD: Nastolenie problému – je potrebné v krátkosti uviesť problém, nad ktorým sa chcete zamyslieť.

JADRO: Riešenie problému – je potrebné na danú tému pozrieť sa z viacerých uhlov pohľadu. Je potrebné uviesť aj vlastný pohľad na danú tému. Veľmi je vítaná aj Vaša osobná skúsenosť.

ZÁVER: Zhodnotenie riešenia problému – vyvodiť závery a ich dopad napr. pre Váš život.

 1. Zapojenie sa do dvoch aktivít na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Pre úspešné absolvovanie predmetu Sústredenie zo spirituality je potrebné zapojiť sa do dvoch rôznych aktivít na pôde KU: Šport v telocvični (Telocvičňa pri Gymnáziu sv. Andreja na Nám. A. Hlinku v Ružomberku, každý utorok 19.00-21.00, každá streda 17.00-19.00); účasť na Vysokoškolskej svätej omši – každý pondelok 19.30 v Kostole Povýšenia sv. Kríža – Jezuitský kostol v Ružomberku; Hosť na KU – každý utorok 16.16 v Knižnici KU na 3. posch.; Účasť na jednom z podujatí Akademický Ružomberok – UNIUM, 26.-28.10.2021, link. https://www.ku.sk/udalosti/unium-2021.html); Darcovstvo krvi na ľubovoľnom mieste na Slovensku, potrebné bude potvrdenie; Video klub v UPaC; Modlitba Chvály v Kostole sv. Rodiny – Ružomberok- Rybárpole (26.10.2021, 23.11.2021); Víkendový pobyt u Benediktínov v Kláštore premenenia Pána v Sampore pri Sliači 19.-21.11.2021, účasť na ALFA kurze; Púť do Adventného Krakova 04.12.2021. Prípadne aj iná aktivita na pôde KU v Ružomberku. Pre tieto aktivity máme špeciálne vytvorené kartičky, kde od zodpovedného za danú aktivitu dostane podpis. Kartičky dostanete u nás v UPaC.

 1. Osobné stretnutie – kolokvium s kňazom

Všetky splnené úlohy s vypracovanými a vytlačenými seminárnymi prácami je potrebné osobne priniesť na záverečné kolokvium – osobný rozhovor s kňazom, ktorý Vám toto zadanie dal a to v termíne od 15.11.2021 v Univerzitnom pastoračnom centre Jána Vojtaššáka v Ružomberku na Hrabovskej ceste 1 v suteréne budovy PF KU. Konzultačné hodiny pre predmet Sústredenie zo spirituality nájdete na stránke: www.upac.sk. Študentov v Levoči navštívme osobne a o termíne našej návštevy budeme informovať v dostatočnom predstihu.

Kontakt:

ThLic. Ing. Jozef Žvanda, PhD., jozefzvanda@gmail.com,  +421 918 722 142

 

Výsledné hodnotenie: Je zložené zo zvládnutia Vášho krátkeho, ale trefného pohľadu na jednotlivé Video Prednášky a tiež zvládnutie seminárnej práce a od osobného rozhovoru. Pri úvahe budeme hodnotiť obsahovú stránku (správnosť zvládnutia danej témy), formálnu stránku (štruktúru práce, gramatika, úprava práce) a originalitu práce (otázka plagiátorstva, ak sa potvrdí, znamená to okamžite Fx).

 

Zadanie pre skupiny študentov 1. Bc. na PF KU v Ružomberku a na Inštitúte Juraja Pápeša v Levoči, ktoré vedie duchovný otec, ThLic. Ján Bystriansky

Pre absolvovanie predmetu je potrebné splniť nasledujúce úlohy:

 1. Videoprednášky

Pozrieť si VideoprednáškySpiritualita pravdy č. 1 a č. 2, ktoré sú umiestnené na YouTube a k oboch z nich je potrebné napísať vo Wordovom dokumente Váš vlastný krátky komentár v rozsahu 300 znakov aj s medzerami, ktoré nemajú byť zreprodukovaním, o čom sa v prednáške hovorilo, ale čo Vás na danej prednáške zaujalo a aký to má odkaz pre Váš život. Je potrebné dodržať predpísaný rozsah znakov. Fakultatívne videá sú odporúčané. Linky na Video Prednášky sú tu:

Spiritualita pravdy I: https://youtu.be/yV4KiTurqZU

Spiritualita pravdy 2: https://youtu.be/3QySAAZU5Wc

Fakultatívne videá:

https://www.youtube.com/watch?v=uDq5m73Q8uM&t=3s

https://www.youtube.com/watch?v=SF-cDSpE6p0

 

 1. Písomná práca – esej

Napísať písomnú prácu vo forme eseje v rozsahu 1 strana formátu A4. Esej má mať úvodnú obálkou s povinnými údajmi (meno a priezvisko, Univerzita, fakulta, ročník, stupeň vysokoškolského štúdia odbor, názov predmetu). Text eseje má obsahovať 1.800 znakov s medzerami. Písmo: Times New Roman, veľkosť písma 12 b., riadkovanie 1,5. Názov súboru Vašej úvahy nech nesie Vaše meno a fakultu. Ako má vyzerať úprava Vašej práce, nájdete na tomto linku, úplne dole na konci strany.

Návrh tém na esej

Pre vypracovanie eseje je možné si zvoliť si jednu z nasledujúcich tém: Moja cesta viery.; Čo znamená pre mňa byť mladým veriacim kresťanom.; Kto je pre mňa BOH?; Kniha, ktorú som v poslednom čase prečítal(a).; Moja rodina.; Ja a moji starí rodičia.; Hodnoty môjho života.; Čo mi prináša pokoj do môjho života.; Ako prežívam tento čas pandémie Korona vírusu a čo to pre mňa znamená.; Čo mi dáva, resp. nedáva štúdium na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Je možné vybrať si aj inú hodnotnú tému podľa vlastného výberu.

Kompozícia úvahy

Esej má byť osobnou výpoveďou, nie abstraktným a neosobným textom.

ÚVOD: Nastolenie problému

JADRO: Riešenie problému – k skúmaným faktom je potrebné napísať vlastné hodnotenie, zaujať k nim vlastný postoj, rozvíjať vlastné myšlienky. Veľmi je cenná Vaša osobná skúsenosť.

ZÁVER: Zhodnotenie riešenia problému – vyvodiť závery, aké dôsledky má daná téma pre Vás život.

 1. Zapojenie sa do dvoch aktivít na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Pre úspešné absolvovanie predmetu Sústredenie zo spirituality je potrebné zapojiť sa do dvoch rôznych aktivít na pôde KU: Šport v telocvični (Telocvičňa pri Gymnáziu sv. Andreja na Nám. A. Hlinku v Ružomberku, každý utorok 19.00-21.00, každá streda 17.00-19.00); účasť na Vysokoškolskej svätej omši – každý pondelok 19.30 v Kostole Povýšenia sv. Kríža – Jezuitský kostol v Ružomberku; Hosť na KU – každý utorok 16.16 v Knižnici KU na 3. posch.; Účasť na jednom z podujatí Akademický Ružomberok – UNIUM, 26.-28.10.2021, link. https://www.ku.sk/udalosti/unium-2021.html); Darcovstvo krvi na ľubovoľnom mieste na Slovensku, potrebné bude potvrdenie; Video klub v UPaC; Modlitba Chvály v Kostole sv. Rodiny – Ružomberok- Rybárpole (26.10.2021, 23.11.2021); Víkendový pobyt u Benediktínov v Kláštore premenenia Pána v Sampore pri Sliači 19.-21.11.2021, účasť na ALFA kurze; Púť do Adventného Krakova 04.12.2021. Aktivita na pôde KU v Ružomberku. Dobrovoľnícka činnosť v mieste bydliska alebo vo farnosti odkiaľ pochádzate. Z dobrovoľníckej aktivity je potrebné urobiť krátke foto, ktoré nám pošlete spolu s podpisom na kartičke od inštitúcie, v ktorej Ste dobrovoľnícku činnosť vykonali, prípadne od osoby, ktorej Ste dobrovoľnícky pomohli, napr. s nákupom, či s upratovaním. Pre tieto aktivity máme špeciálne vytvorené kartičky, ktoré dostanete u nás v UPaC.

 1. Osobné stretnutie – kolokvium s kňazom

Všetky splnené úlohy s vypracovanými a vytlačenými seminárnymi prácami, s prefotenou kartičkou s aktivitami je potrebné do 19. novembra 2021 zaslať na moju E-mailovú adresu: bystrjan@gmail.com.

Záverečné hodnotenie Vašich splnených úloh závisí podľa Covid automatu. V prípade zlepšenia pandemickej situácie v Ružomberku, to uskutočníme na záverečnom osobnom rozhovore – kolokviu, v termíne od 19.11.2021 v Univerzitnom pastoračnom centre Jána Vojtaššáka v Ružomberku na Hrabovskej ceste 1 v suteréne budovy PF KU. V prípade zlej pandemickej situácie, ak by Ružomberok bol dlhodobo v čiernej zóne, pozriem sa na Vaše splnené práce a výsledné hodnotenie Vám pošlem na Váš E-mail.

Informáciu o spôsobe hodnotenia Vám zašlem 19. novembra 2021.

Kontakt:

ThLic. Ján Bystriansky, bystrjan@gmail.com,   +421 915 352 988

 

Zadanie pre skupiny, ktoré vedie duchovný otec, ThLic. Ing. Jozef Žvanda, PhD.

Absolvovanie predmetu Sústredenie zo spirituality III. – Spiritualita krásy pre študentov 1. Mgr. na PF KU v Ružomberku a na Inštitúte Juraja Páleša v Levoči

Toto zadanie neplatí pre študentov externej formy štúdia.

Pre absolvovanie predmetu Sústredenie zo spirituality III. – Spiritualita krásy, je potrebné  splniť nasledujúce úlohy:

 1. Videoprednášky

Pozrieť si Videoprednášky, každá v dĺžke cca 26 min., ktoré sú umiestnené na YouTube a ku každej jednej z nich je potrebné napísať vo Wordovom dokumente Váš vlastný krátky komentá v rozsahu 160-300 znakov aj s medzerami, ktoré nemajú byť zreprodukovaním, o čom sa v prednáške hovorilo, ale čo Vás na danej prednáške zaujalo a aký to má odkaz pre Váš život. Je potrebné dodržať predpísaný rozsah znakovi. Daný dokument je potrebné poslať súčasne s druhou časťou úlohy. Linky na Video Prednášky sú tu:

 1. časť – Uvedenie do predmetu: https://youtu.be/UhBOhBhcjcA
 2. časť – Život je krásny, naučiť sa žasnúť: https://youtu.be/3MlRoZrH_fs
 3. časť – Dve neodlučiteľné sestry – Krása a pravda: https://youtu.be/4lJdxTBdh3s
 4. časť – O krásnych charakteroch ľudí Starého zákona: https://youtu.be/1O2BI6rH-kc
 5. časť – Čisté srdce: https://youtu.be/PE7a8DUXPPA
 6. časť – Demaskovanie falošnej krásy: https://youtu.be/glShuC_Bk5U
 7. časť. Krása nie je abstraktná, krása je konkrétna, krása je život.:https://youtu.be/-qZQaNc3IJw
 1. časť. Vnútorná krása je základom harmónie človeka.: https://youtu.be/Et6b-TlYwgc

2. Písomná práca – esej

Napísať písomnú prácu vo forme eseje v rozsahu 1 strana formátu A4. Esej má mať úvodnú obálkou s povinnými údajmi (meno a priezvisko, Univerzita, fakulta, ročník, stupeň vysokoškolského štúdia odbor, názov predmetu). Text eseje má obsahovať 1.800 znakov s medzerami. Písmo: Times New Roman, veľkosť písma 12 b., riadkovanie 1,5. Názov súboru Vašej úvahy nech nesie Vaše meno a fakultu. Ako má vyzerať úprava Vašej práce, nájdete na konci tejto strany.

Kompozícia úvahy

Esej má byť osobnou výpoveďou, nie abstraktným a neosobným textom.

ÚVOD: Nastolenie problému

JADRO: Riešenie problému – k skúmaným faktom je potrebné napísať vlastné hodnotenie, zaujať k nim vlastný postoj, rozvíjať vlastné myšlienky. Veľmi je cenná vaša iosobná skúsenosť.

ZÁVER: Zhodnotenie riešenia problému – vyvodiť závery, aké dôsledky máb daná téma pre Vás život.

Návrh tém na úvahu:

„O kráse života“. „O kráse úprimnej rodinnej lásky.“ „O kráse mojej rodiny.“ „O kráse mladosti.“ „O kráse úprimnej viery v Boha.“ „Krása nepoškvrneného srdca Panny Márie.“ „Ty si najkrajší z ľudských synov – O kráse Božieho baránka, Ježiša Krista.“ „Aká si mi krásna, ty, rodná zem moja!“ „Krása tatranských štítov je stále nadčasová!“ „Krása predmanželskej čistoty stále príťažlivá!“ „Manželstvo vs. Život bez záväzkov.“  „Cena priateľov – priateľstve.“ „Odpustenie a milosrdenstvo na každodennom stole rodinného života.“ „O najkrajšej chvíli môjho života.“

3. Zapojenie sa do dvoch aktivít na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Pre úspešné absolvovanie predmetu Sústredenie zo spirituality je potrebné zapojiť sa do dvoch rôznych aktivít na pôde KU: Šport v telocvični (Telocvičňa pri Gymnáziu sv. Andreja na Nám. A. Hlinku v Ružomberku, každý utorok 19.00-21.00, každá streda 17.00-19.00); účasť na Vysokoškolskej svätej omši – každý pondelok 19.30 v Kostole Povýšenia sv. Kríža – Jezuitský kostol v Ružomberku; Hosť na KU – každý utorok 16.16 v Knižnici KU na 3. posch.; Účasť na jednom z podujatí Akademický Ružomberok – UNIUM, 26.-28.10.2021, link. https://www.ku.sk/udalosti/unium-2021.html); Darcovstvo krvi na ľubovoľnom mieste na Slovensku, potrebné bude potvrdenie; Video klub v UPaC; Modlitba Chvály v Kostole sv. Rodiny – Ružomberok- Rybárpole (26.10.2021, 23.11.2021); Víkendový pobyt u Benediktínov v Kláštore premenenia Pána v Sampore pri Sliači 19.-21.11.2021, účasť na ALFA kurze; Púť do Adventného Krakova 04.12.2021. Prípadne aj iná aktivita na pôde KU v Ružomberku. Ďalej je to dobrovoľnícka služba v mieste Vášho rodiska alebo vo farnosti, kde sú určite ľudia, ktorí Vašu pomoc potrebujú. Uznáme Vašu akúkoľvek dobrovoľnícku aktivitu z lásky k druhým. Z danej aktivity urobte nejaké foto a nech Vám človek, ktorému s láskou pomôžete, podpíše Vašu kartičku. Potom nám spolu s kartičkou pošlite aj foto. Pre tieto aktivity máme špeciálne vytvorené kartičky, kde od zodpovedného za danú aktivitu dostane podpis. Kartičky dostanete u nás v UPaC.

4. Zaslanie splnených úloh

Splnené úlohy s odfotenou kartičkou z absolvovaných aktivít na KU, je potrebné poslať v elektronickej forme E-mailom  do piatka 19.11.2021 na E-mailovú adresu: jozefzvanda@gmail.com. Telefonický kontakt: +421 918 722142.

Vaše práce si prečítam a napíšem Vám osobné hodnotenie. Samozrejme, rád Vám dám Áčko! Pokoj a dobro!

ThLic. Ing. Jozef Žvanda, PhD., kňaz UPaC Jána Vojtaššáka v Ružomberku

 

 

Ako má vyzerať seminárna práca pre absolvovanie predmetu Sústredenie zo spirituality? Nájdete to tu:

 

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.