Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Aktualizované podmienky pre absolvovanie predmetu Sústredenie zo spirituality II. (PF KU, FF KU)

Vzhľadom na súčasnú závažnú situáciu na Slovensku a v Európe, ktorá súvisí s nebezpečným šírením vírusu Covid – 19 a po všetkých uskutočnených opatreniach, nie je možné realizovať osobnú konzultáciu s kňazom Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka v Ružomberku (UPaC) nad zadaniami, ktoré sú potrebné splniť pre úspešné absolvovanie predmetu Sústredenie zo spirituality II. Týka sa to študentov 2. roč. Bc. na Pedagogickej a Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Pre úspešné absolvovanie predmetu Sústredenie zo spirituality II. Vás informujeme o týchto možnostiach:

  1. Ak študent absolvoval prednášku s kňazom UPaC v počte 6 vyučovacích hodín a zároveň z ďalších aktivít získal 6 bodov je potrebné:

Z  jednej z aktivít napísať úvahu a spolu s prefoteným, resp. preskenovaným preukazom ju poslať elektronickou poštou na E-mail jedného z kňazov (robertslotka@gmail.com, jozefzvanda@gmail.com).

Úvaha má spĺňať nasledujúce podmienky: Z vybraného podujatia je potrebné vypracovať úvahu v rozsahu 1 normostrana formátu A4. Úvaha má byť napísaná formou riadnej seminárnej práce s úvodnou obálkou a má obsahovať 3000 znakov s medzerami. Písmo: Times New Roman, veľkosť písma 12 b., riadkovanie 1,5., zarovnanie do bloku.

Kompozícia úvahy

ÚVOD: Nastolenie problému – treba vyjsť z poznatkov, faktov alebo riešených problémov, ktoré odzneli na prednáške alebo inom podujatí.

JADRO: Riešenie problému – k skúmaným faktom je potrebné napísať vlastné hodnotenie, zaujať k nim vlastný postoj, rozvíjať vlastné myšlienky!!!

ZÁVER: Zhodnotenie riešenia problému – vyvodiť závery, svoje tvrdenia podložiť, v ťažších prípadoch je potrebné nechať problém otvorený, ale zároveň aj zdôvodniť, prečo je to tak.

Úvaha nemôže byť iba krátkym referátom z podujatia. Takáto práca nemôže byť prijatá a musí byť prepracovaná!

 

  1. Ak študent absolvoval prednášku s kňazom UPaC v počte 6 vyučovacích hodín a zároveň z ďalších aktivít nezískal potrebný počet 6 bodov, je potrebné:

Pre získanie 2 bodov zúčastniť sa jednej svätej omše prostredníctvom TV LUX alebo počúvaním Rádia LUMEN, vypočuť si príhovor – homíliu kňaza a vypočutý príhovor spracovať do úvahy, ktorá musí spĺňať náležité kritériá.

V úvahe o rozsahu 1 normostrana formátu A 4 pre jednu kázeň, nech je uvedené: kto, kde a kedy slúžil svätú omšu s daným príhovorom, aká bola hlavná téma – myšlienka príhovoru. Túto myšlienku je potrebné spracovať do jednej úvahy. Ak študentovi chýbajú 2 body, je potrebné spracovať jednu úvahu z kázne, ak 4 body, potom potrebuje dve kázne…

  1. Ak študent absolvoval prednášku s kňazom UPaC v počte 6 vyučovacích hodín a zároveň z ďalších aktivít nezískal potrebný počet 6 bodov, avšak kresťanskú vieru nepraktizuje, je potrebné:

Pre získanie 2 bodov napísať úvahu na jednu z tém: „Kde nájsť pokoj v živote?  Čo je pre mňa skutočnou hodnotou? Vírus Covid – 19 je výzvou pre nás všetkých!“ Ak študentovi chýbajú 2 body, je potrebné spracovať jednu úvahu, ak 4 body, potom potrebuje dve úvahy…

Každú úvahu je potrebné spracovať na 1 normostranu formátu A4, word dokument, úvodná hlavička, písmo Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5., zarovnanie do bloku.

  1. Ak študent neabsolvoval prednášku s kňazom UPaC v počte 6 vyučovacích hodín

Je potrebné, aby sa prostredníctvom elektronickej pošty skontaktoval s jedným z kňazov pre stanovenie podmienok absolvovania predmetu. (robertslotka@gmail.com, jozefzvanda@gmail.com)

Záverečné slovko:

Splnené úlohy pošlite mailom do 30. apríla 2020 na E-mailové adresy: robertslotka@gmail.com alebo jozefzvanda@gmail.com

Nedodržanie termínu má za následok zníženia hodnotenia známky!

Prosíme, dbajte na formálnu stránku, zvlášť na gramatiku. Vašu prácu konzultujte iba s jedným z kňazov.

Vážne upozorňujeme na originalitu Vašej práce. Plagiáty budú ohodnotené okamžite známkou Fx!!!

 

Vyprosujeme Vám Božiu pomoc ochranu a uisťujeme Vás o osobnej modlitbe!

V modlitbe spojení kňazi UPaC, duchovný otec Róbert Slotka a duchovný otec Jozef Žvanda.

 

 

 

 

 

Absolvovanie predmetu Sústredenie zo spirituality II. – Spiritualita dobra,

PF KU, AR 2019/20

Sústredenia zo spirituality (SZS) II. – Spiritualita dobra v dotácii dvanásť vyučovacích hodín, sa uskutočňujú v rámci vyučovania a zároveň aj účasťou na vybraných vzdelávaco-formačných podujatiach a iných aktivitách.

  1. Vyučovanie sa realizuje na PF KU (Hrabovská cesta 1) v priestoroch Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka (UPaC), ak nie je uvedené inak, v čase 8:00 – 12:55, čiže 6 vyučovacích hodín. Obsah vyučovania tvoria prednášky, práca v skupinkách, svedectvá,  svätá omša.
  2. Ďalších 6 vyučovacích hodín absolvujú študenti v rámci účasti na vzdelávaco-formačných podujatiach, ktoré organizuje UPaC. Každý študent je povinný získať 6 bodov. Z vybraného podujatia je potrebné vypracovať úvahu v rozsahu 1 A4. Úvaha má byť napísaná formou riadnej seminárnej práce s úvodnou obálkou a má obsahovať 3000 znakov s medzerami. Písmo: Times New Roman, veľkosť písma 12 b., riadkovanie 1,5.

Kompozícia úvahy

ÚVOD : Nastolenie problému – treba vyjsť z poznatkov, faktov alebo riešených problémov, ktoré odzneli na prednáške alebo inom podujatí.

JADRO: Riešenie problému – k skúmaným faktom je potrebné napísať vlastné hodnotenie, zaujať k nim vlastný postoj, rozvíjať vlastné myšlienky.

ZÁVER: Zhodnotenie riešenia problému – vyvodiť závery, svoje tvrdenia podložiť, v ťažších prípadoch je potrebné nechať problém otvorený, ale zároveň aj zdôvodniť, prečo je to tak.

Úvaha nemôže byť iba krátkym referátom z podujatia. Takáto práca nemôže byť prijatá na konzultáciu a musí byť prepracovaná!

 

 

Rozpis vzdelávaco-formačných podujatí a ostatných aktivít:

Prednáška spojená s diskusiou Hosť na KU (2 body). Uskutočňuje sa počas prednáškového obdobia vždy v utorok o 16:16 v Knižnici KU na 3. poschodí.

Darovanie krvi (2 body). V UPaC sa uskutoční 4.3. 2020. Je možné darovať krv aj na inom mieste, je potrebné priniesť potvrdenie.

Kurz „Žena, poznaj seba…“ (6 bodov) – prebieha v termíne 21.-22.2.2020 v UPaC. Kurz sa zameriava na teoretickú a praktickú časť pri vovedení do problematiky prirodzených metód plánovania rodičovstva. Lektorom kurzu je MUDr. František Orlovský. Na kurz je potrebné nahlásiť sa v UPaC.

Púť Wadovice – Oswienczim (4 body). Realizáciu podujatia je potrebné sledovať na plagátoch – akcia sa uskutoční v mesiaci marec 2020. Účastníci majú pripravení bohatý kultúrny a duchovný program.

Prednáška z kurzu „Škola rodiny“ (2 body). Kurz je v tomto roku zameraný na identitu muža a ženy, múdrosťou budovania vzťahu. Podujatie sa realizuje v stredu v priestoroch UPaC. Lektormi kurzu sú manželia. Prednášky budú v týchto termínoch: 19.2., 4.3., 18.3., 1.4.2020.

Modlitba chvál (2 body). Uskutočňujú sa 4.2., 3.3., 24.3., 28.4. 2020 o 19:00, v Kostole sv. Rodiny, Ružomberok-Rybárpole.

Aktuálne informácie o týchto aktivitách a prípadné zmeny je možné nájsť na web stránke www.upac.sk a na nástenkách jednotlivých fakúlt a internátov.

Študenti si preukaz môžu vyzdvihnúť v UPaC, kde je potrebné zaznačiť realizovanú aktivitu s podpisom kňaza zodpovedného za túto aktivitu. Po absolvovaní aktivít a získaní potrebného počtu bodov študenti tento preukaz odovzdajú osobne jednému z kňazov UPaC, ktorý má v UPaC službu, a zároveň ku konzultácii predstavia svoju úvahu. Potrebné je to uskutočniť najneskôr do konca prednáškového obdobia.

 

 

Rozpis SZS II.  podľa skupín:

13.02.2020 (štvrtok)  RjAj, RjTj, TjAj, TjGe, TjVv, TvGe, Vv, VvAj, VvHi,

14.02.2020 (piatok)  PEP 1. skupina: 29

20.02.2020 (štvrtok) BiGe, BiNv, BiSj, GeMa, GeNv, HvSp, HvKl, HvAj, Inf, InfAj, InfNv, InfVv

27.02.2020 (štvrtok)  Sp, Ped, Šp

28.02.2020 (piatok) PEP, 2. skupina: 29

06.03.2020 (piatok)  PEP,  3. skupina: 29

Externisti:

29.02.2020 (sobota) všetky skupiny, 8:00 – 11:05, A 129

Manažment Poprad:

03.04.2020 (piatok, 8:00 – 12:50) osobitne druhý krúžok a tretí krúžok: 22

17.04.2020 (piatok, 8:00 – 12:50) osobitne druhý krúžok: 21 a tretí krúžok: 22

24.04.2020 (piatok, 8:00 – 12:50)  spolu prvý krúžok: 19 a štvrtý krúžok: 15

24.04.2020 (piatok, 14:00 – 17:05) externisti: 9

30.04.2020 (štvrtok, 8:00 – 12:50)  spolu prvý krúžok: 19 a štvrtý krúžok: 15

 

 

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.