Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Termíny a podmienky absolvovania predmetu Sústredenie zo spirituality II. – Spiritualita dobra, PF KU v RK, 2. Bc., DF, LS v AR 2021-22

28.03.2022, 08:00-13:05,  Miesto: UPaC, Odbory: Bi-CHe 3 št. , Bi-In 1 št. CHe-SjL 1 št., Ge-Aj 2 št., Ge-In 2 št., Ge-Sj 2 št., HV-Kl 2št., Hv-Sp 2 št., Hv-Aj 1 št., In-Jed. 1 št., Ped-Jed. 7 št.,  Spolu: 24 št., Vyučujúci: Ján Bystriansky

29.03.2022, 08:00-13:05,  Miesto: UPaC, Odbory: Ma-Fi 1 št., Ma-In 1 št., Ma-Vv 1 št., PME 1 št., Rj-Aj 1 št., Rj-Bi 1 št., RJ-Jed. 4 št., Rj-Tj 3 št., SC 6 št., Tj-Aj 2 št., Tj-Nj 1 št., Spolu: 22 št., Vyučujúci: Ján Bystriansky

30.03.2022, 08:00-13:05,  Miesto: UPaC, Odbory: SP 4 št., Tv-Aj 1 št., Tv-CHe 1 št., Tv-Ge 6 št., Tv-In 1 št., TV-Jed. 6 št., Vv-Jed. 2 št., Vv-Nj 1 št., Spolu: 22 št., Vyučujúci: Jozef Žvanda

31.03.2022, 08:00-13:05,  Miesto: UPaC, Odbory: PEP, 1. sk., Spolu 24 št., Vyučujúci: Jozef Žvanda

05.04.2022,  08:00-13:05,  Miesto: Učebňa A 249, PEP, 2. sk, 24 št., Vyučujúci: Jozef Žvanda

05.04.2022,  08:00-13:05,  Miesto: UPaC, PEP, 3. sk., 24 št., Vyučujúci: Ján Bystriansky

07.04.2022,  13:00-17:30,  Miesto: UPaC-UPAB, MAN, 1. sk., 21 št., Vyučujúci: Ján Bystriansky

07.04.2022,  13:00-17:30,  Miesto:  UPAC-ČAJKA, MAN, 2. sk., 22 št., Vyučujúci: Jozef Žvanda

Piatok, 08.04.2022, 08:00-11.15, Priestory – UPaC, PEP, Externé štúdium, 1. skupina, 29 študentov, Vyučujúci: Jozef Žvanda

Piatok, 08.04.2022, 11.20-14.30, Priestory – UPaC, PEP, Externé štúdium, 2. skupina 29 študentov, Vyučujúci: Ján Bystriansky

Sobota, 09.04.2022, 09.00-12.15, Priestory – UPaC-UPAB, Sociálna práca 5 št., Špeciálna pedagogika 16 št., EF, 21 študentov, Vyučujúci: Ján Bystriansky

Sobota, 09.04.2022, 09.00-12.15, Priestory – UPaC- Čajka, Pedagogika 10 št., Manažment 6 št., Učiteľstvo HKl 1 št., HSp 1 št., IN Je 1 št., EF, 18 študentov, Vyučujúci: Jozef Žvanda

Piatok 22.04.2022, 08.00-12.45, Aula IJP č. 116, PF KU, IJP LE,  PEP SZS DF, 22 študentov,  Vyučujúci: ThLic. Ján Bystriansky
Piatok, 22.04.2022, 13.00-17.15, Aula IJP č. 116, PF KU, IJP LE, ŠPMP EF, 31 študentov, Vyučujúci: ThLic. Ján Bystriansky
Piatok 29.04.2022, 10.30-14.30, Aula IJP č. 116, PF KU, IJP LE, ŠPMP DF, 12 študentov, Vyučujúci: Jozef Žvanda
Piatok 29.04.2022, 14.40- 18.15, Aula IJP č. 116, PF KU, IJP LE, PEP SZS EF, 40 študentov, Vyučujúci: ThLic. Ing. Jozef Žvanda, PhD.

 

 

UPaC – Univerzitné pastoračné centrum – budova Pedagogickej fakulty KU, Hrabovská cesta 1, Ružomberok

Vyučujúci – Kňazi UPaC Jána Vojtaššáka v Ružomberku

ThLic. Ján Bystriansky, E-mail: bystriansky.spiritualita@gmail.com +421 915 352 988

ThLic. Ing. Jozef Žvanda, PhD., E-mail: zvanda.spiritualita@gmail.com +421 918 722 142

Komunikácia s vyučujúcim

Pri akejkoľvek E-mailovej alebo telefonickej komunikácii s vyučujúcim je potrebné vždy okrem svojho mena a priezviska uviesť všetky svoje povinné údaje, ktoré súvisia so štúdium: Názov univerzity, názov fakulty, meno a priezvisko, ročník, stupeň štúdia, študijný odbor, forma štúdia – denná, externá, individuálna.

 

Podmienky pre absolvovanie predmetu pre študentov dennej formy štúdia.

 1. Vyučovanie prezenčnou formou

Aktívna účasť na vyučovaní prezenčnou formou v dĺžke 6 vyučovacích hodín. V prípade nemožnosti zúčastniť sa na prednáške prezenčnou formou, je študent povinný kontaktovať kňaza, ktorý danú skupinu vedie a dohodne si náhradné podmienky.

 1. Dištančná forma štúdia – účasť na aktivitách

Pre úspešné absolvovanie predmetu Sústredenie zo spirituality je potrebné zapojiť sa aj do dištančnej formy štúdia v dĺžke šesť vyučovacích hodín účasťou na dvoch rôznych aktivitách na pôde KU: Šport v telocvični (Telocvičňa pri Gymnáziu sv. Andreja na Nám. A. Hlinku v Ružomberku, každý utorok 18.00-21.00, každá streda 17.00-19.00); Účasť na Vysokoškolskej svätej omši – každý pondelok 19.30 v Kostole Povýšenia sv. Kríža – Jezuitský kostol v Ružomberku; Účasť na svätej omši v Kostole sv. Rodiny v Ružomberku – Rybárpole; Účasť na svätej omši v Kaplnke sv. Alberta v budove PF KU. Neplatí tu účasť na svätej omši v iných kostoloch a rovnako sa nezarátava ani svätá omša v nedeľu.

Hosť na KU – každý utorok 16.16 v Knižnici KU na 3. posch.; Účasť na jednom z podujatí Akademický Ružomberok – UNIUM, apríl 2022; Účasť na jednej prednáške z cyklu: Škola rodiny; Darcovstvo krvi na ľubovoľnom mieste na Slovensku, potrebné je potvrdenie; Video klub v UPaC; Modlitba Chvály v Kostole sv. Rodiny – Ružomberok -Rybárpole; Účasť na seminári: Žena, poznaj seba! Muž poznaj ženu!; Turistika v rámci aktivít UPaC; Púte s UPaC na Slovensku alebo v zahraničí; Účasť na ALFA kurze; Rôzna dobrovoľnícka a charitatívna služba na KU, v UPaC, v rodisku alebo vo farnosti pre iných, okrem vlastnej najbližšej rodiny. Tu je potrebné k vykonanej aktivite urobiť fotografiu a  napísať krátky komentár.

Pre tieto aktivity sú vytvorené kartičky, ktoré možno nájsť v UPaC Jána Vojtaššáka a kam osoba zodpovedná za danú aktivitu účasť študenta na podujatí potvrdí svojim podpisom.

 1. Osobný pohovor

Po splnení požiadaviek z bodu č. 1 a 2 študent nakoniec absolvuje v priestoroch UPaC krátky pohovor v dĺžke cca 10 minút s kňazom, ktorý viedol jeho skupinu. Študent sa na tento osobný pohovor prihlási cez AIS. Na stretnutie je potrebné doniesť kartičku so splnenými aktivitami.

Podmienky pre absolvovanie predmetu pre študentov v externej forme štúdia.

I.  Aktívna účasť na vyučovaní prezenčnou formou v dĺžke 4 vyučovacích hodín. V prípade nemožnosti zúčastniť sa na prednáške prezenčnou formou, je študent povinný kontaktovať kňaza, ktorý danú skupinu vedie a dohodne si náhradné podmienky.

II. Esej

Napísať esej v rozsahu jednej strany formátu A4. Úvaha má byť napísaná formou riadnej seminárnej práce s úvodnou obálkou (Univerzita, fakulta, téma, meno a priezvisko, ročník, stupeň štúdia, odbor, názov predmetu) a má obsahovať 1.800 znakov s medzerami. Prosíme o dodržanie rozsahu! Písmo: Times New Roman, veľkosť písma 12 b., riadkovanie 1,5. Názov súboru Vašej úvahy nech nesie Vaše meno, fakultu, ročník a odbor. Ako má vyzerať úprava Vašej práce, nájdete tu:

https://www.upac.sk/wp/sustredenia-zo-spirituality-fz-ku/Kompozícia úvahy

ÚVOD: Nastolenie problému – treba vyjsť z poznatkov, faktov alebo riešených problémov, ktoré odzneli na prednáške alebo inom podujatí.

JADRO: Riešenie problému – k skúmaným faktom je potrebné napísať vlastné hodnotenie, zaujať k nim vlastný postoj, rozvíjať vlastné myšlienky.

ZÁVER: Zhodnotenie riešenia problému – vyvodiť závery, svoje tvrdenia podložiť, v ťažších prípadoch je potrebné nechať problém otvorený, ale zároveň aj zdôvodniť, prečo je to tak.

Návrh tém na úvahu:

 • Dobre, že žijem, dobre, že žiješ.
 • Byť dobrým človekom pre mňa znamená, že…
 • V každom človeku a aj vo mne je ukryté dobro.
 • Chcem budovať svoj život na pevnej skale.
 • Nerobím dobro, ktoré chcem, ale robím zlo, ktoré nechcem.
 • Je dobré, keď dodržím svoje slovo.
 • Je skvelé, že môžem študovať a vzdelávať sa.
 • Boh je dobrý a miluje ma, aj keď mu nie vždy rozumiem.
 • Túžim po večnom živote ako po svojom najväčšom dobre.
 • Čo pre mňa znamená byť dobrým kresťanom v dnešnej dobe?
 • Môže aj zo súčasnej Pandémie Korony vzísť pre mňa nejaké skutočné dobro?

Vypracovanú esej je potrebné poslať v elektronickej forme E-mailom najneskôr do štvrtka 21.apríla 2022 na E-mailovú adresu kňaza, ktorý daný predmet viedol. Absolvovanie predmetu ukončí vyučujúci ohodnotením konkrétnou známkou, do ktorej sa  premietne aktívna účasť na prednáške prezenčnou formou a aj kvalita seminárnej práce – eseje.

ThLic. Ján Bystriansky, E-mail: bystriansky.spiritualita@gmail.com +421 915 352 988

ThLic. Ing. Jozef Žvanda, PhD., E-mail: zvanda.spiritualita@gmail.com +421 918 722 142

 

Podmienky pre absolvovanie predmetu pre študentov v individuálnej forme štúdia.

Študenti si na osobnom stretnutí s kňazom, ktorý vedie ich skupinu, dohodnú konkrétne podmienky absolvovania predmetu.

Podmienky pre absolvovanie predmetu pre študentov na študijnom pobyte Erazmus

I., Pozrieť si spolu štyri Video prednášky a ku každej jednej z nich je potrebné napísať vo forme seminárnej práce s úvodnou obálkou vo Wordovom dokumente vlastný krátky komentár. Súčasťou komentára majú byť myšlienky, ktoré Vás v danej prednáške oslovili v kontexte s Vašim životom. Komentár nemá byť iba zreprodukovaním obsahu. Komentár ku každej prednáške má obsahovať 160-300 znakov aj s medzerami, v žiadnom prípade nie viacej. Linky na Video Prednášky sú tu:

 1. SZS II, Spiritualita dobra  II. časť, Dobro vs. zlo, Dobra je viacej,
  https://youtu.be/RKFqbIJoOSQ
 2. SZS II, Spiritualita dobra III. časť, Dobro sĺz,
  https://youtu.be/l2G7fYf062g
 3. SZS II, Spiritualita dobra IV. časť, Dobro dobrého života, Bl. Pier G. Frassatti
  https://youtu.be/CoONSww04dY
 4. SZS II, Spiritualita dobra V. časť, Zákony a prikázania ako obrovské pre každého z nás
  https://youtu.be/_iZQSRc0cOE

II., Napísať esej v rozsahu 2 Normostrany formátu A4. Téma eseje: „O mojom študijnom pobyte v rámci programu Erazmus.“ V téme je potrebné sa zamerať na Vaše doterajšie skúsenosti zo študijného pobytu: informácia o Univerzite a meste, v ktorom študujete; prednášky a semináre; voľnočasové aktivity; ponuka duchovnej formácie; zážitky s miestnymi študentmi a s Erazmus študentmi, atď. Vhodné je do prílohy seminárnej práce dať aj niekoľko fotografií. Úvaha má byť napísaná formou riadnej seminárnej práce s úvodnou obálkou (názov univerzity, fakulty, téma, meno a priezvisko, ročník, stupeň štúdia, odbor, názov predmetu a E-mailová adresa). Počet znakov na 1 Normostranu formátu A 4 je 1.800 znakov s medzerami. Prosím o dodržanie rozsahu! Písmo: Times New Roman, veľkosť písma 12 b., riadkovanie 1,5. Názov súboru Vašej úvahy nech nesie Vaše meno, fakultu, ročník a odbor. Ako má vyzerať úprava Vašej práce, nájdete nižšie, na konci týchto informácií.

Úvahu aj s komentármi k video prednáškam je potrebné poslať v elektronickej forme E-mailom čím skôr, avšak najneskôr do štvrtka 31. marca 2022 na E-mailovú adresu:

E-mail: zvanda.spiritualita@gmail.com,

bystriansky.spiritualita@gmail.com.  Vaše práce si pozrieme a následne ohodnotíme známkou a pošleme Vám spätnú väzbu.

 

Podmienky pre absolvovanie predmetu pre študentov 2. BC, DF na PF KU na IJP v Levoči.

 1. Aktívna účasť na vyučovaní prezenčnou formou v dĺžke 6 vyučovacích hodín. V prípade nemožnosti zúčastniť sa na prednáške prezenčnou formou, je študent povinný kontaktovať kňaza, ktorý danú skupinu vedie a dohodne si náhradné podmienky.
 2. Esej

Napísať esej v rozsahu jednej strany formátu A4. Úvaha má byť napísaná formou riadnej seminárnej práce s úvodnou obálkou (Univerzita, fakulta, téma, meno a priezvisko, ročník, stupeň štúdia, odbor, názov predmetu) a má obsahovať 1.800 znakov s medzerami. Prosíme o dodržanie rozsahu! Písmo: Times New Roman, veľkosť písma 12 b., riadkovanie 1,5. Názov súboru Vašej úvahy nech nesie Vaše meno, fakultu, ročník a odbor. Ako má vyzerať úprava Vašej práce, nájdete tu:

https://www.upac.sk/wp/sustredenia-zo-spirituality-fz-ku/Kompozícia úvahy

ÚVOD: Nastolenie problému – treba vyjsť z poznatkov, faktov alebo riešených problémov, ktoré odzneli na prednáške alebo inom podujatí.

JADRO: Riešenie problému – k skúmaným faktom je potrebné napísať vlastné hodnotenie, zaujať k nim vlastný postoj, rozvíjať vlastné myšlienky.

ZÁVER: Zhodnotenie riešenia problému – vyvodiť závery, svoje tvrdenia podložiť, v ťažších prípadoch je potrebné nechať problém otvorený, ale zároveň aj zdôvodniť, prečo je to tak.

Návrh tém na úvahu:

 • Dobre, že žijem, dobre, že žiješ.
 • Byť dobrým človekom pre mňa znamená, že…
 • V každom človeku a aj vo mne je ukryté dobro.
 • Chcem budovať svoj život na pevnej skale.
 • Nerobím dobro, ktoré chcem, ale robím zlo, ktoré nechcem.
 • Je dobré, keď dodržím svoje slovo.
 • Je skvelé, že môžem študovať a vzdelávať sa.
 • Boh je dobrý a miluje ma, aj keď mu nie vždy rozumiem.
 • Túžim po večnom živote ako po svojom najväčšom dobre.
 • Čo pre mňa znamená byť dobrým kresťanom v dnešnej dobe?
 • Môže aj zo súčasnej Pandémie Korony vzísť pre mňa nejaké skutočné dobro?

Vypracovanú esej je potrebné osobne doniesť na prednášku prezenčnou formou, resp. poslať ju v elektronickej forme E-mailom najneskôr do stredy 27 .apríla 2022  pre študentov PEP SZS DF, resp. do stredy 04.05.2022 pre študentov ŠPMP DF, na E-mailovú adresu kňaza, ktorý daný predmet viedol. Absolvovanie predmetu ukončí vyučujúci ohodnotením konkrétnou známkou, do ktorej sa  premietne aktívna účasť na prednáške prezenčnou formou a aj kvalita seminárnej práce – eseje.

Podmienky pre absolvovanie predmetu pre študentov 2. BC, EF na PF KU na IJP v Levoči.

 1. Aktívna účasť na vyučovaní prezenčnou formou v dĺžke 4 vyučovacích hodín. V prípade nemožnosti zúčastniť sa na prednáške prezenčnou formou, je študent povinný kontaktovať kňaza, ktorý danú skupinu vedie a dohodne si náhradné podmienky.
 2. Esej

Napísať esej v rozsahu jednej strany formátu A4. Úvaha má byť napísaná formou riadnej seminárnej práce s úvodnou obálkou (Univerzita, fakulta, téma, meno a priezvisko, ročník, stupeň štúdia, odbor, názov predmetu) a má obsahovať 1.800 znakov s medzerami. Prosíme o dodržanie rozsahu! Písmo: Times New Roman, veľkosť písma 12 b., riadkovanie 1,5. Názov súboru Vašej úvahy nech nesie Vaše meno, fakultu, ročník a odbor. Ako má vyzerať úprava Vašej práce, nájdete tu:

https://www.upac.sk/wp/sustredenia-zo-spirituality-fz-ku/Kompozícia úvahy

ÚVOD: Nastolenie problému – treba vyjsť z poznatkov, faktov alebo riešených problémov, ktoré odzneli na prednáške alebo inom podujatí.

JADRO: Riešenie problému – k skúmaným faktom je potrebné napísať vlastné hodnotenie, zaujať k nim vlastný postoj, rozvíjať vlastné myšlienky.

ZÁVER: Zhodnotenie riešenia problému – vyvodiť závery, svoje tvrdenia podložiť, v ťažších prípadoch je potrebné nechať problém otvorený, ale zároveň aj zdôvodniť, prečo je to tak.

Návrh tém na úvahu:

 • Dobre, že žijem, dobre, že žiješ.
 • Byť dobrým človekom pre mňa znamená, že…
 • V každom človeku a aj vo mne je ukryté dobro.
 • Chcem budovať svoj život na pevnej skale.
 • Nerobím dobro, ktoré chcem, ale robím zlo, ktoré nechcem.
 • Je dobré, keď dodržím svoje slovo.
 • Je skvelé, že môžem študovať a vzdelávať sa.
 • Boh je dobrý a miluje ma, aj keď mu nie vždy rozumiem.
 • Túžim po večnom živote ako po svojom najväčšom dobre.
 • Čo pre mňa znamená byť dobrým kresťanom v dnešnej dobe?
 • Môže aj zo súčasnej Pandémie Korony vzísť pre mňa nejaké skutočné dobro?

Vypracovanú esej je potrebné osobne doniesť na prednášku prezenčnou formou, resp. poslať ju v elektronickej forme E-mailom najneskôr do stredy 27. apríla 2022  pre študentov ŠPMP EF, PEP SZS DF, resp. do stredy 04.05.2022 pre študentov PEP SZS EF, na E-mailovú adresu kňaza, ktorý daný predmet viedol. Absolvovanie predmetu ukončí vyučujúci ohodnotením konkrétnou známkou, do ktorej sa  premietne aktívna účasť na prednáške prezenčnou formou a aj kvalita seminárnej práce – eseje.

 

Ružomberok 22.02.2022

ThLic. Ján Bystriansky, E-mail: bystriansky.spiritualita@gmail.com +421 915 352 988

ThLic. Ing. Jozef Žvanda, PhD., E-mail: zvanda.spiritualita@gmail.com +421 918 722 142

 

 

Ako má vyzerať seminárna práca pre absolvovanie predmetu Sústredenie zo spirituality? Nájdete to tu:

 

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.