Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Sústredenie zo spirituality II – Spiritualita dobra na FZ KU v LS AR 2021/2022, Termíny a podmienky absolvovania predmetu

Termín Čas Miesto Skupina  
1.3.2022 08:00-13:45 UPaC LVM  

Jozef Žvanda

 

2.3.2022 08:00-13:45 UPaC OŠE externá forma  

Ján Bystriansky

 

3.3.2022 14:00-19:45 UPaC FYZ  

Ján Bystriansky

 

4.3.2022 08:00-13:45 UPaC RAT  

Jozef Žvanda

 

9.3.2022 08:00-13:45 Organová sieň FZ KU OŠE denná forma – 1.skupina, VZ  

Jozef Žvanda

 

9.3.2022 08:00-13:45 UPaC OŠE denná forma – 2. skupina  

Ján Bystriansky

 

17.3.2022 08:00-13:45 Organová sieň FZ KU UZS – 1.skupina  

Jozef Žvanda

 

17.3.2022 08:00-13:45 UPaC UZS – 2.skupina  

Ján Bystriansky

 

 

Skratky:

VZ – Verejné zdravotníctvo

RAT – Radiologická technika

UZS – Urgentná zdravotná služba

FYZ – Fyzioterapia

OŠE – Ošetrovateľstvo

LVM – Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

UPaC – Univerzitné pastoračné centrum – budova Pedagogickej fakulty KU, Hrabovská cesta 1, Ružomberok

Vyučujúci – Kňazi UPaC Jána Vojtaššáka v Ružomberku

ThLic. Ján Bystriansky, E-mail: bystriansky.spiritualita@gmail.com +421 915 352 988

ThLic. Ing. Jozef Žvanda, PhD., E-mail: zvanda.spiritualita@gmail.com +421 918 722 142

Komunikácia s vyučujúcim

Pri akejkoľvek E-mailovej alebo telefonickej komunikácii s vyučujúcim je potrebné vždy okrem svojho mena a priezviska uviesť všetky svoje povinné údaje, ktoré súvisia so štúdium: Názov univerzity, názov fakulty, meno a priezvisko, ročník, stupeň štúdia, študijný odbor, forma štúdia – denná, externá, individuálna.

 

Podmienky pre absolvovanie predmetu pre študentov dennej formy štúdia.

 1. Vyučovanie prezenčnou formou

Aktívna účasť na vyučovaní prezenčnou formou v dĺžke 6 vyučovacích hodín. V prípade nemožnosti zúčastniť sa na prednáške prezenčnou formou, je študent povinný kontaktovať kňaza, ktorý danú skupinu vedie a dohodne si náhradné podmienky.

 1. Účasť na aktivitách

Pre úspešné absolvovanie predmetu Sústredenie zo spirituality je potrebné zapojiť sa do dvoch rôznych aktivít na pôde KU: Šport v telocvični (Telocvičňa pri Gymnáziu sv. Andreja na Nám. A. Hlinku v Ružomberku, každý utorok 18.00-21.00, každá streda 17.00-19.00); Účasť na Vysokoškolskej svätej omši – každý pondelok 19.30 v Kostole Povýšenia sv. Kríža – Jezuitský kostol v Ružomberku; Účasť na svätej omši v Kostole sv. Rodiny v Ružomberku – Rybárpole; Účasť na svätej omši v Kaplnke sv. Alberta v budove PF KU. Neplatí tu účasť na svätej omši v iných kostoloch a rovnako sa nezarátava ani svätá omša v nedeľu.

Hosť na KU – každý utorok 16.16 v Knižnici KU na 3. posch.; Účasť na jednom z podujatí Akademický Ružomberok – UNIUM, apríl 2022; Účasť na jednej prednáške z cyklu: Škola rodiny; Darcovstvo krvi na ľubovoľnom mieste na Slovensku, potrebné je potvrdenie; Video klub v UPaC; Modlitba Chvály v Kostole sv. Rodiny – Ružomberok -Rybárpole; Účasť na seminári: Žena, poznaj seba! Muž poznaj ženu!; Turistika v rámci aktivít UPaC; Púte s UPaC na Slovensku alebo v zahraničí; Účasť na ALFA kurze; Rôzna dobrovoľnícka a charitatívna služba na KU, v UPaC, v rodisku alebo vo farnosti pre iných, okrem vlastnej najbližšej rodiny. Tu je potrebné k vykonanej aktivite urobiť fotografiu a  napísať krátky komentár.

Pre tieto aktivity sú vytvorené kartičky, ktoré možno nájsť v UPaC Jána Vojtaššáka a kam osoba zodpovedná za danú aktivitu účasť študenta na podujatí potvrdí svojim podpisom.

 1. Osobný pohovor

Po splnení požiadaviek z bodu č. 1 a 2 študent nakoniec absolvuje v priestoroch UPaC krátky pohovor v dĺžke cca 10 minút s kňazom, ktorý viedol jeho skupinu. Na stretnutie je potrebné doniesť kartičku so splnenými aktivitami. Hodnotenie: škála známok: A-Fx.

Spôsob prihlasovania na osobný pohovor bude upresnený prostredníctvom pedelov jednotlivých skupín. Každý študent dostane tieto termíny a podmienky absolvovania aj na svoju osobnú univerzitnú E-mailovú adresu.

 


Podmienky pre absolvovanie predmetu pre študentov externej formy štúdia.

 1. Vučovanie prezenčnou formou

Aktívna účasť na vyučovaní prezenčnou formou v dĺžke 6 vyučovacích hodín. V prípade nemožnosti zúčastniť sa na prednáške prezenčnou formou, je študent povinný kontaktovať kňaza, ktorý danú skupinu vedie a dohodne si náhradné podmienky.

 1. Esej

Napísať esej v rozsahu jednej strany formátu A4. Úvaha má byť napísaná formou riadnej seminárnej práce s úvodnou obálkou (Univerzita, fakulta, téma, meno a priezvisko, ročník, stupeň štúdia, odbor, názov predmetu) a má obsahovať 1.800 znakov s medzerami. Prosíme o dodržanie rozsahu! Písmo: Times New Roman, veľkosť písma 12 b., riadkovanie 1,5. Názov súboru Vašej úvahy nech nesie Vaše meno, fakultu, ročník a odbor. Ako má vyzerať úprava Vašej práce, nájdete tu:

https://www.upac.sk/wp/sustredenia-zo-spirituality-fz-ku/Kompozícia úvahy

ÚVOD: Nastolenie problému – treba vyjsť z poznatkov, faktov alebo riešených problémov, ktoré odzneli na prednáške alebo inom podujatí.

JADRO: Riešenie problému – k skúmaným faktom je potrebné napísať vlastné hodnotenie, zaujať k nim vlastný postoj, rozvíjať vlastné myšlienky.

ZÁVER: Zhodnotenie riešenia problému – vyvodiť závery, svoje tvrdenia podložiť, v ťažších prípadoch je potrebné nechať problém otvorený, ale zároveň aj zdôvodniť, prečo je to tak.

Návrh tém na úvahu:

 • Dobre, že žijem, dobre, že žiješ.
 • Byť dobrým človekom pre mňa znamená, že…
 • V každom človeku a aj vo mne je ukryté dobro.
 • Chcem budovať svoj život na pevnej skale.
 • Nerobím dobro, ktoré chcem, ale robím zlo, ktoré nechcem.
 • Je dobré, keď dodržím svoje slovo.
 • Je skvelé, že môžem študovať a vzdelávať sa.
 • Boh je dobrý a miluje ma, aj keď mu nie vždy rozumiem.
 • Túžim po večnom živote ako po svojom najväčšom dobre.
 • Čo pre mňa znamená byť dobrým kresťanom v dnešnej dobe?
 • Môže aj zo súčasnej Pandémie Korony vzísť pre mňa nejaké skutočné dobro?

Vypracovanú esej je potrebné poslať v elektronickej forme E-mailom najneskôr do štvrtka 31. marca 2022 na E-mailovú adresu:  bystriansky.spiritualita@gmail.com.

Absolvovanie predmetu ukončí vyučujúci ohodnotením konkrétnou známkou, do ktorej sa  premietne aktívna účasť na prednáške prezenčnou formou a aj kvalita seminárnej práce – eseje.

 

Podmienky pre absolvovanie predmetu pre študentov v individuálnej forme štúdia.

Študenti si na osobnom stretnutí s kňazom, ktorý vedie ich skupinu, dohodnú konkrétne podmienky absolvovania predmetu.

 

Ružomberok 22.02.2022

ThLic. Ján Bystriansky, E-mail: bystriansky.spiritualita@gmail.com +421 915 352 988

ThLic. Ing. Jozef Žvanda, PhD., E-mail: zvanda.spiritualita@gmail.com +421 918 722 142

 

 

Ako má vyzerať seminárna práca pre absolvovanie predmetu Sústredenie zo spirituality? Nájdete to tu:

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.