Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Aktualizované podmienky pre absolvovanie predmetu

Sústredenie zo spirituality II. (PF KU, FF KU)

Vzhľadom na súčasnú závažnú situáciu na Slovensku a v Európe, ktorá súvisí s nebezpečným šírením vírusu Covid – 19 a po všetkých uskutočnených opatreniach, nie je možné realizovať osobnú konzultáciu s kňazom Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka v Ružomberku (UPaC) nad zadaniami, ktoré sú potrebné splniť pre úspešné absolvovanie predmetu Sústredenie zo spirituality II. Týka sa to študentov 2. roč. Bc. na Pedagogickej a Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Pre úspešné absolvovanie predmetu Sústredenie zo spirituality II. Vás informujeme o týchto možnostiach:

  1. Ak študent absolvoval prednášku s kňazom UPaC v počte 6 vyučovacích hodín a zároveň z ďalších aktivít získal 6 bodov je potrebné:

Z  jednej z aktivít napísať úvahu a spolu s prefoteným, resp. preskenovaným preukazom ju poslať elektronickou poštou na E-mail jedného z kňazov (robertslotka@gmail.com, jozefzvanda@gmail.com).

Úvaha má spĺňať nasledujúce podmienky: Z vybraného podujatia je potrebné vypracovať úvahu v rozsahu 1 normostrana formátu A4. Úvaha má byť napísaná formou riadnej seminárnej práce s úvodnou obálkou a má obsahovať 3000 znakov s medzerami. Písmo: Times New Roman, veľkosť písma 12 b., riadkovanie 1,5., zarovnanie do bloku.

Kompozícia úvahy

ÚVOD: Nastolenie problému – treba vyjsť z poznatkov, faktov alebo riešených problémov, ktoré odzneli na prednáške alebo inom podujatí.

JADRO: Riešenie problému – k skúmaným faktom je potrebné napísať vlastné hodnotenie, zaujať k nim vlastný postoj, rozvíjať vlastné myšlienky!!!

ZÁVER: Zhodnotenie riešenia problému – vyvodiť závery, svoje tvrdenia podložiť, v ťažších prípadoch je potrebné nechať problém otvorený, ale zároveň aj zdôvodniť, prečo je to tak.

Úvaha nemôže byť iba krátkym referátom z podujatia. Takáto práca nemôže byť prijatá a musí byť prepracovaná!

 

  1. Ak študent absolvoval prednášku s kňazom UPaC v počte 6 vyučovacích hodín a zároveň z ďalších aktivít nezískal potrebný počet 6 bodov, je potrebné:

Pre získanie 2 bodov zúčastniť sa jednej svätej omše prostredníctvom TV LUX alebo počúvaním Rádia LUMEN, vypočuť si príhovor – homíliu kňaza a vypočutý príhovor spracovať do úvahy, ktorá musí spĺňať náležité kritériá.

V úvahe o rozsahu 1 normostrana formátu A 4 pre jednu kázeň, nech je uvedené: kto, kde a kedy slúžil svätú omšu s daným príhovorom, aká bola hlavná téma – myšlienka príhovoru. Túto myšlienku je potrebné spracovať do jednej úvahy. Ak študentovi chýbajú 2 body, je potrebné spracovať jednu úvahu z kázne, ak 4 body, potom potrebuje dve kázne…

  1. Ak študent absolvoval prednášku s kňazom UPaC v počte 6 vyučovacích hodín a zároveň z ďalších aktivít nezískal potrebný počet 6 bodov, avšak kresťanskú vieru nepraktizuje, je potrebné:

Pre získanie 2 bodov napísať úvahu na jednu z tém: „Kde nájsť pokoj v živote?  Čo je pre mňa skutočnou hodnotou? Vírus Covid – 19 je výzvou pre nás všetkých!“ Ak študentovi chýbajú 2 body, je potrebné spracovať jednu úvahu, ak 4 body, potom potrebuje dve úvahy…

Každú úvahu je potrebné spracovať na 1 normostranu formátu A4, word dokument, úvodná hlavička, písmo Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5., zarovnanie do bloku.

  1. Ak študent neabsolvoval prednášku s kňazom UPaC v počte 6 vyučovacích hodín

Je potrebné, aby sa prostredníctvom elektronickej pošty skontaktoval s jedným z kňazov pre stanovenie podmienok absolvovania predmetu. (robertslotka@gmail.com, jozefzvanda@gmail.com)

Záverečné slovko:

Splnené úlohy pošlite mailom do 30. apríla 2020 na E-mailové adresy: robertslotka@gmail.com alebo jozefzvanda@gmail.com

Nedodržanie termínu má za následok zníženia hodnotenia známky!

Prosíme, dbajte na formálnu stránku, zvlášť na gramatiku. Vašu prácu konzultujte iba s jedným z kňazov.

Vážne upozorňujeme na originalitu Vašej práce. Plagiáty budú ohodnotené okamžite známkou Fx!!!

 

Vyprosujeme Vám Božiu pomoc ochranu a uisťujeme Vás o osobnej modlitbe!

V modlitbe spojení kňazi UPaC, duchovný otec Róbert Slotka a duchovný otec Jozef Žvanda.

 

Absolvovanie predmetu Sústredenie zo spirituality II. – Spiritualita dobra,

FF KU, AR 2019/20

Sústredenia zo spirituality (SZS) II. – Spiritualita dobra v dotácii dvanásť vyučovacích hodín, sa uskutočňujú v rámci vyučovania a zároveň aj účasťou na vybraných vzdelávaco-formačných podujatiach a iných aktivitách.

  1. Vyučovanie sa realizuje na PF KU (Hrabovská cesta 1) v priestoroch Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka (UPaC), ak nie je uvedené inak, v čase 8:00 – 12:55, čiže 6 vyučovacích hodín. Obsah vyučovania tvoria prednášky, práca v skupinkách, svedectvá,  svätá omša.
  2. Ďalších 6 vyučovacích hodín absolvujú študenti v rámci účasti na vzdelávaco-formačných podujatiach, ktoré organizuje UPaC. Každý študent je povinný získať 6 bodov. Z vybraného podujatia je potrebné vypracovať úvahu v rozsahu 1 A4. Úvaha má byť napísaná formou riadnej seminárnej práce s úvodnou obálkou a má obsahovať 3000 znakov s medzerami. Písmo: Times New Roman, veľkosť písma 12 b., riadkovanie 1,5.

Kompozícia úvahy

ÚVOD : Nastolenie problému – treba vyjsť z poznatkov, faktov alebo riešených problémov, ktoré odzneli na prednáške alebo inom podujatí.

JADRO: Riešenie problému – k skúmaným faktom je potrebné napísať vlastné hodnotenie, zaujať k nim vlastný postoj, rozvíjať vlastné myšlienky.

ZÁVER: Zhodnotenie riešenia problému – vyvodiť závery, svoje tvrdenia podložiť, v ťažších prípadoch je potrebné nechať problém otvorený, ale zároveň aj zdôvodniť, prečo je to tak.

Úvaha nemôže byť iba krátkym referátom z podujatia. Takáto práca nemôže byť prijatá na konzultáciu a musí byť prepracovaná!

 

 

Rozpis vzdelávaco-formačných podujatí a ostatných aktivít:

Prednáška spojená s diskusiou Hosť na KU (2 body). Uskutočňuje sa počas prednáškového obdobia vždy v utorok o 16:16 v Knižnici KU na 3. poschodí.

Darovanie krvi (2 body). V UPaC sa uskutoční 4.3. 2020. Je možné darovať krv aj na inom mieste, je potrebné priniesť potvrdenie.

Kurz „Žena, poznaj seba…“ (6 bodov) – prebieha v termíne 21.-22.2.2020 v UPaC. Kurz sa zameriava na teoretickú a praktickú časť pri vovedení do problematiky prirodzených metód plánovania rodičovstva. Lektorom kurzu je MUDr. František Orlovský. Na kurz je potrebné nahlásiť sa v UPaC.

Púť Wadovice – Oswienczim (4 body). Realizáciu podujatia je potrebné sledovať na plagátoch – akcia sa uskutoční v mesiaci marec 2020. Účastníci majú pripravení bohatý kultúrny a duchovný program.

Prednáška z kurzu „Škola rodiny“ (2 body). Kurz je v tomto roku zameraný na identitu muža a ženy, múdrosťou budovania vzťahu. Podujatie sa realizuje v stredu v priestoroch UPaC. Lektormi kurzu sú manželia. Prednášky budú v týchto termínoch: 19.2., 4.3., 18.3., 1.4.2020.

Modlitba chvál (2 body). Uskutočňujú sa 4.2., 3.3., 24.3., 28.4. 2020 o 19:00, v Kostole sv. Rodiny, Ružomberok-Rybárpole.

Aktuálne informácie o týchto aktivitách a prípadné zmeny je možné nájsť na web stránke www.upac.sk a na nástenkách jednotlivých fakúlt a internátov.

Študenti si preukaz môžu vyzdvihnúť v UPaC, kde je potrebné zaznačiť realizovanú aktivitu s podpisom kňaza zodpovedného za túto aktivitu. Po absolvovaní aktivít a získaní potrebného počtu bodov študenti tento preukaz odovzdajú osobne jednému z kňazov UPaC, ktorý má v UPaC službu, a zároveň ku konzultácii predstavia svoju úvahu. Potrebné je to uskutočniť najneskôr do konca prednáškového obdobia.

 Rozpis SZS II.  podľa skupín:

06.02.2020 (štvrtok)  Zu, AngAm, AngAmFi, AngAmSj,  NjTj, SjHV, SJTJ, SjVv

07.02. 020 (piatok)  Psychológia

12.02.2020 (streda) Fi, HiNv, HiGe, HiTj, AjHi, AjHv, AjNj, AjRj, AjSj, AjTj

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.