Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Patrón nášho UPaC je otec biskup Ján Vojtaššák.

Naše univerzitné pastoračné centrum si zvolilo za svojho patróna práve tohto muža, bývalého spišského diecézneho biskupa, Božieho sluhu. Ten počas rokov svojej biskupskej činnosti vykonal veľa dobrého v prospech nielen svojej diecézy, ale celého nášho národa. Veľmi veľa dobrého vykonal aj pre samotné školstvo a vzdelávanie. Prirodzene ako človek mal aj svoje chyby a nedostatky. Niektorí historici mu vyčítajú židovskú otázku, ona sama však ešte nie je dostatočne preskúmaná, ešte nedozrel čas, aby mohol človek nezaujate aj túto tmavú stránku nášho národa objektívne zhodnotiť.

Podstatný je však celkový pohľad na jeho život, na jeho hrdinskú obetu v čase komunistického prenasledovania. Pre Ježišovo meno bol prenasledovaný, väznený, mučený a ponižovaný. Nakoniec na následky mučenia ho zoslabnutého po rokoch tvrdého väzenia prepustili do domácej väzby, len aby nezomrel vo väzení a aby ho náš národ neuctieval ako mučeníka. Boží sluha, otec biskup Ján Vojtaššák si teda právom zasluhuje byť predkladaný dnešnému človeku ako vzor, ako pozitívny vzor. Veríme, že on stále žije a v dome nebeského Otca sa prihovára za nás všetkých. Práve preto sme si ho zvolili za nášho nebeského patróna a ochrancu. A dennodenne pociťujeme jeho pomoc.

Narodil sa 14. 11. 1877 v Zákamennom na Orave. Navštevoval gymnázium v Trstenej a Ružomberku, teológiu na vysokej škole bohosloveckej v Spišskej Kapitule. Tu bol 1.7.1901 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v ôsmich farnostiach. Od roku 1911 bol farárom vo Veličnej. Roku 1919 sa stal tajomníkom biskupského úradu, potom jeho riaditeľom a neskôr bol menovaný za rektora kňazského seminára. 13.2.1921 bol v Nitre vysvätený za spišského biskupa. Zaslúžil sa o náboženský a kultúrny rozvoj spišskej diecézy. 5.5.1945 bol prvýkrát zatknutý a väznený v Bratislave sedem mesiacov. Od 3.6.1950 bol internovaný v biskupskej rezidencii. 16.9.1950 bol odvlečený do Ruzyne v Prahe. 15.1.1951 bol vo vykonštruovanom procese odsúdený na 24 rokov väzenia. Zvyšok života bol vláčený po väzniciach a starobincoch. Hoci bol 5.10.1963 amnestovaný, nemohol sa vrátiť na milované Slovensko, pretože mu bol nariadený pobyt v Domove dôchodcov v Senohraboch pri Prahe. Aj tam sa až do smrti venoval duchovnej podpore kňazov i veriacich na Slovensku. Zomrel 4.8.1965 v nemocnici v Říčanoch. Pochovaný bol 7.8.1965 v rodnej obci Zákamenné.

 

Kázeň Mons. Cyrila Vasiľa pri príležitosti stého výročia biskupskej vysviacky Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka, Sobota 13.02.2021, Spišská Kapitula – Spišské Podhradie

Pamätný deň biskupskej vysviacky Božieho sluhu biskupa Vojtaššáka, 13.02.2021

Spišská Kapitula 13. februára (TK KBS) V sobotu 13. februára si Spišská diecéza pripomenula 100 rokov od biskupskej vysviacky Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Slávnostnú svätú omšu v katedrále sv. Martina v Spišskej Kappitule celebroval arcibiskup Mons. Cyril Vasiľ, administrátor sede plena Košickej eparchie. Koncelebrovali Mons. Ján Kuboš, spišský diecézny administrátor, Mons. Andrej Imrich, emeritný biskup, vsdp. Peter Jurčaga, postulátor kauzy blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka a niekoľko málo kňazov Spišskej diecézy.

Na úvod svätej omše všetkých pozdravil administrátor Spišskej diecézy Mons. Ján Kuboš. Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu zdôraznil, že toto podujatie je jednorazovej povahy, bolo ohlásené na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva a všetci účastníci disponujú negatívnym testom na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín.

Slávnostný kazateľ Mons. Cyril Vasiľ vo svojom príhovore ponúkol pohľad na troch biskupov, ktorých príklad možno nasledovať práve dnes: Spomínajúc tu dnes na našich predchodcov, na biskupa Jána Vojtaššáka, ale i na jeho spolusvätencov Kmeťka a Blahu, ktorí spolu s ním prijali biskupské svätenie pred sto rokmi, si uvedomujeme, že aj pred touto našou generáciou stoja úlohy, ktoré ešte nepoznáme, tak ako ich nepoznali vtedajší noví biskupi, ale ktoré môžeme tušiť, tak ako ich možno tušili vtedajší svätenci. Aké sú to úlohy? Tie, ktoré prijali Vojtaššák, Kmeťko a Blaha pred 100 rokmi a prví apoštoli pred 2000 rokmi, úlohy o ktorých sme čítali v dnešnom evanjeliu: Nasýtiť zástupy. Sýtiť chlebom Božieho slova i Eucharistie duchovne hladujúci Boží ľud.

– – – – –

PLNÉ ZNENIE príhovoru vladyku Cyrila Vasiľa

Milý otec biskup Ján, drahí otcovia biskupi, oltárni spolubratia, bratia a sestry
tu v Spišskokapitulskej katedrále i vy, ktorí nás sledujete prostredníctvom médií

Stretávame sa v tejto starobylej katedrále 100 dní potom, ako sme sa tu v obmedzenom počte zišli na poslednej rozlúčke s biskupom Štefanom Sečkom. Odchod biskupa, zmena na biskupskom stolci sú vždy istými míľnikmi v živote miestnej cirkvi, v živote diecézy.

100 dní uplynulo tak, že sme si v ruchu meniacej sa každodennosti posledných mesiacov ani neuvedomili, ako ten čas rýchlo beží. Život kladie pred nás neustále nové výzvy, ktoré nám nedovoľujú ostať stáť.

To ale neznamená, že plynutie času zahladzuje všetky naše spomienky. Iste, v niečom možno obrusuje hrany, necháva vyniknúť len tým udalostiam a súvislostiam, ktoré sú hodné pamäti, ktoré zanechali stopu v živote.

100 dní v živote biskupstva je krátky čas, príliš krátky na definitívne historické hodnotenia. K tým už je potrebný istý odstup. Niečo iné to je, ak dni nahradíme rokmi.

100 rokov je už historické obdobie, umožňujúce vnímanie z nadhľadu, s väčšou dávkou objektivity, nezaujatosti, spravodlivosti. Takmer vždy. Ale ani to nie je celkom samozrejmé.

Pred sto rokmi sa uskutočnila v Nitre vysviacka troch slovenských rímskokatolíckych biskupov Karola Kmeťka, Mariána Blahu a Jána Vojtaššáka pre uvoľnené biskupské stolce v Nitre, Banskej Bystrici a na Spišskej Kapitule. Táto udalosť bola jedným z výrazných znakov skutočnosti, že po viac ako tisícročí od rozpadu Veľkej Moravy ako nášho prvého štátneho celku a po deviatich storočiach našej národnej existencie v rámci Uhorského kráľovstva sa Slovensko stalo súčasťou nového štátneho útvaru, ktorý tejto krajine a jej obyvateľom sľuboval samostatnosť a národnú slobodu. Sľuboval. Súčasne bol tento krok východiskom pre budúce vytvorenie samostatnej cirkevnej provincie, na ktorú ale bolo treba čakať viac ako ďalšie polstoročie, presnejšie ďalších 56 rokov.

Pred sto rokmi teda Spišské biskupstvo dostalo nového biskupa. V ten deň, v ten radostný deň, ktorý mal byť znakom novej doby, znakom radosti z rozvoja cirkevného i národného života a samostatnosti možno ešte nikto nemohol tušiť do akej ťažkej doby prichádzajú noví slovenskí biskupi. Nemohol to hádam tušiť ani Ján Vojtaššák. Alebo mohol? Niečo istotne mohol cítiť, alebo akoby aj predvídať. Mal vtedy už za sebou takmer dvadsať rokov kňazskej služby, keďže za kňaza bol vysvätený 1. júla 1901.

Ako kňaz pôsobil na viacerých miestach Vyšná Zubrica, Kvačany, Bijacovce, Podvlk, Zubrohlava, Ústie nad Priehradou, Brutovce, Tvrdošín, Veličná, Vyšné Repaše, neskôr sa stal kapitulným vikárom a rektorom seminára.

Počas svojho kňazského účinkovania, začiatkom 20. storočia, videl rast maďarizácie, najmä v radoch školskej mládeže, následkom Apponyiho zákonov. Bojoval preto za slovenské školy. Spolu s ďalšími kňazmi, milujúcimi svoj slovenský národ, sa začal angažovať na jeho duchovnej obnove, na raste sebavedomia i vedomia vlastnej náboženskej ale i národnej identity a dôstojnosti. Napriek výstrelom v Černovej, napriek národnostnému šikanovaniu aj z cirkevných kruhov, Ján Vojtaššák patril k tým kňazom, ktorí sa nezľakli zodpovednosti za dobro im zvereného ľudu. Takto chápané dobro sa neobmedzuje len na úzko definované plnenie náboženských úloh a povinností, ale musí byť spojené s celkovým pozdvihnutím človeka. Aj to mal Ján Vojtaššák pri svojej kňazskej činnosti jasne na zreteli už ako mladý kňaz. Preto v jeho dennom programe vidíme nielen plnenie úzko duchovenských povinností, ale aj celé spektrum ďalších činností, ako zakladanie potravinových spolkov, krúžkov čítania, spevokolov, nacvičovanie divadla, a boj s duchovnou biedou ohlupujúcou jednoduchý ľud, boj s alkoholizmom. Ťažko si dnes vieme predstaviť pocity, ktoré musel v sebe nosiť ako kňaz žijúci uprostred situácie, ktorá je ďaleko od idealizovanej predstavy našich ľudových zvykov. Vidíme ale, ako sa snažil pred alkoholom zachrániť aspoň najmladších, keď uvádza vo svojich spomienkach: „obrátil som ostrie oproti morovej rane – nešťastnej žranici, ktorá je tuná ver zakorenená. Natiahnul som strunu a požiadal som dietky, aby mi dali slovo, že aspoň do 16-ho roku nebudú pálenčieho nápoja požívať“.

S jednoduchým ľudom prežíval tragédiu prvej svetovej vojny, materiálnu a morálnu devastáciu, ktorá s ňou bola spojená a ktorá viedla k ďalším nepokojom, rúcaniu starých politických ale aj hodnotových systémov. Migrácia za chlebom, revolučné povojnové pnutia sľubujúce nový poriadok, boľševický pokus o obnovenie Uhorska a vyhlásenie Slovenskej Republiky Rád, presuny zahraničných vojsk, zmeny hraníc a ďalšie a ďalšie dramatické udalosti prvých dvadsiatich rokov jeho kňazskej služby boli len predzvesťou aj do ďalších búrlivých desaťročí a s nimi spojených udalostí.
Počas troch desaťročí jeho účinkovania na biskupskom stolci sa znovu a znovu menili hranice Slovenska, či už to bolo Mníchovskou dohodou i Viedenskou arbitrážou, v prospech Nemecka, Maďarska i Poľska, hranice sa menili so zánikom Československa, vznikom Slovenskej republiky ale i tzv. Malou vojnou na východe krajiny, potom znovu so zánikom Slovenskej Republiky a obnovením Československa i jeho prechodom so sovietskej sféry vplyvu, zmenou východnej hranice a nástupom komunizmu k moci. Znovu prechádzali našou krajinou bojujúce armády, prebiehali tu štátne prevraty, politické režimy sa ako kyvadlo vychyľovali v celej škále pravo-ľavých extrémov.

Čím všetkým prešlo Slovensko v časoch Vojtaššákovej biskupskej služby?

Španielska chrípka, tatíček Masaryk a idea československého národa, Pryč od Říma i modus vivendi, pád burzy a svetová ekonomická kríza, chudoba a vykorisťovanie, hladové vzbury a streľby do robotníkov, migrácia za chlebom do Ameriky, národnostné rozbroje, vlastenectvo a nacionalizmus, Pribinove oslavy, autonómia, konečne vlastný štát, Židovský kódex a rasové prenasledovanie Židov, tých nepokrstených, áno aj tých pokrstených, arizácia, povstanie, komunisti, Benešove dekréty, vysídľovanie Nemcov – áno aj tých spišských, triedny boj, kolektivizácia, konfiškácie, znárodňovanie, štátny pokus o schizmu Katolíckej cirkvi, otvorený protináboženský boj, likvidácia kláštorov a reholí, likvidácia gréckokatolíckej cirkvi, stalinizmus, kult osobnosti, zatýkanie nositeľov národnoburžoáznej úchylky, revolúcia požierajúca vlastné deti, … a tak by sme mohli pokračovať v zozname termínov a tém z našich nedávnych dejín – a každý z týchto termínov a každá z týchto tém je kapitolou sama osebe, ale súčasne zaradenou do pestrého kaleidoskopu udalostí na pozadí ktorých, ponorený do ktorých, vykonával biskup Ján Vojtaššák svoju biskupskú službu až do svojho zatknutia a odsúdenia komunistickým režimom na 25 ročný žalár, ku ktorému došlo pred 70 rokmi.

Takmer štyri desaťročia od jeho odsúdenia, ktoré zdieľal spolu s biskupom Buzalkom a dnes už blahoslaveným biskupom Gojdičom, oficiálny komunistický dookola opakovaný naratív vtlačil týmto biskupom, ako aj mnohým ďalším z radov ich súpútnikov a spolubratov v kňazskej či rehoľnej službe, či laikom zasväteným službe lásky ku vlasti a svojmu národu, biľag zločincov, zradcov, a vlastizradcov.

Po štyridsiatich rokoch Krajský súd v Košiciach v rehabilitačnom konaní konštatoval, že všetci traja biskupi podľa zákona o súdnej rehabilitácii č. 119/1990 Zb. „sú účastní rehabilitácie zo zákona“. Preto uznesením zo dňa 27. 9. 1990 rozhodol o zrušení rozsudku z roku 1951 a zároveň zastavil trestné stíhanie pre zločiny, uvedené v rozsudku. Tak sa po dlhých štyroch desaťročiach vrátila občianska česť biskupovi Vojtaššákovi. O tom, že svoju kňazskú a biskupskú nikdy nestratil, vydal svedectvo päť rokov po súdnej rehabilitácii Jána Vojtaššáka, spišského biskupa, pôvodne jeho niekdajší biskupský spolubrat z krakovskej diecézy a neskôr rímsky biskup, svätý Ján Pavol II, ktorý tu v neďalekej Levoči 3. júla 1995 povedal pri príležitosti návštevy našej mariánskej svätyne tieto pamätné slová:

„Tak sa evanjelium Návštevy vpísalo do mojej pamäti i do môjho srdca a dnes som prišiel vydať vám o ňom svedectvo práve tu v Levoči, lebo aj vy máte v pamäti tie časy útlaku. Starší z vás sa zaiste pamätajú na úctyhodnú postavu biskupa Jána Vojtaššáka a bratia gréckokatolíci na postavu biskupa Pavla Gojdiča. Obidvaja boli uväznení v žalári na základe pseudoprocesov. Dnes si zasluhujú, aby sa konal cirkevný proces ich blahorečenia, pretože vydali svedectvo o vernej službe cirkvi na Slovensku.“

My gréckokatolíci, sme sa už dočkali zavŕšenia týchto prorockých slov Jána Pavla II. týkajúcich sa osoby nášho biskupa. Spišská diecéza ešte len v tej miere, že proces blahorečenia biskupa Jána Vojtaššáka už začal, ale ešte nebol ukončený. Historici pokračujú vo svojej práci ale napriek tomu sa ešte aj dnes nájde dosť tých, ktorí majú jednostranne a apriórne negatívny pohľad na tohto biskupa, pričom neraz čerpajú svoje poznatky, či dojmy ani nie tak z historických faktov a štúdií, ako skôr z istého ideologicky podmieneného klišé a z už dávno vyvrátených obvinení. Nedávne otvorenie vatikánskych archívov, umožňujúce nestranný výskum dobových prameňov, by mohlo a malo byť ďalšou príležitosťou k hľadaniu doteraz chýbajúcich kamienkov do mozaiky našich vedomostí o dobe, o živote a životných postojoch biskupa Jána Vojtaššáka, aj keď informovanie o týchto výskumoch sa tiež niekedy neubráni schematickému klasifikovaniu, či interpretovaniu, ktoré môže viesť k uzáverom poznačeným predsudkami.

Už pri tomto rýchlom prehľade udalostí, ktoré charakterizovali a sprevádzali život biskupa Jána Vojtaššáka by si niekto opätovne mohol položiť otázku: odkiaľ sa berie vo svete toľko zla, prečo toto zlo preniká cez individuálne rozhodnutia až do vytvárania celých zločinných systémov? Túto otázku si kladie ľudstvo od svojho počiatku.

Prvé čítanie z knihy Genezis je teologickou odpoveďou na túto vždy aktuálnu dilemu ľudstva. Zlo je dôsledkom slobodnej voľby človeka od jeho samotného počiatku a to takým spôsobom, že dedičnou súčasťou nášho bytia sa stala istá predispozícia ku konaniu zla, ku skrývaniu sa pred Božou tvárou, zvaľovaniu viny na iných, vyhováraniu sa a zbavovaniu sa zodpovednosti : „naľakal som sa, pretože som nahý, a skryl som sa.“… „Kto ťa upozornil, že si nahý, ak si nejedol zo stromu, z ktorého som ti jesť zakázal?“ … : „Žena, ktorú si mi dal za spoločníčku, dala mi zo stromu a jedol som.“ …: „Čo si to urobila?“… : „Had ma naviedol a jedla som…
– toto všetko nazývame termínom dedičný hriech.

Ako sa Adamov hriech stal hriechom všetkých jeho potomkov? Celé ľudské pokolenie je v Adamovi „akoby jedným telom jediného človeka“. Pre túto „jednotu ľudského pokolenia“ sú všetci ľudia zatiahnutí do Adamovho hriechu, ako sú všetci zahrnutí do Kristovej spravodlivosti. No i tak je prenášanie prvotného hriechu tajomstvom, ktoré nemôžeme úplne pochopiť. Preto sa dedičný hriech volá „hriechom“ v analogickom zmysle: je to hriech „zdedený“, nie spáchaný, je to stav, nie čin. Hoci je dedičný hriech každému vlastný, ani u jedného Adamovho potomka nemá povahu osobnej viny. Učenie o dedičnom hriechu – úzko súvisiace s učením o vykúpení, ktoré uskutočnil Kristus – umožňuje jasne posúdiť situáciu človeka a jeho činnosť vo svete. Hriechom prarodičov diabol získal určitú nadvládu nad človekom, hoci človek zostáva slobodný. Dedičný hriech má za následok „porobu v moci toho, ktorý odvtedy vládol smrťou, čiže diabla“. Neuznávať, že človek má zranenú prirodzenosť, náchylnú na zlé, je príčinou veľkých omylov v oblasti výchovy, politiky, sociálnej činnosti a mravov.

Rousseaova tória ušľachtilého divocha žijúceho v lone prírody, v súlade s prírodou a nepoznačeného zlobou dokiaľ nezačne súkromné vlastníctvo a styk s civilizáciou, bol síce príťažlivý osvietenský filozofický konštrukt, ale realita ho nepotvrdila. Riešením nie je ani pokus o návrat k divošskej nevinnosti detí kvetov, z idealizovanej formy hippies hnutia spred polstoročia. Dôsledky dedičného hriechu sú strašné a zahŕňajú celé stvorenstvo.

Žijeme vo svete poznačenom porušením Božieho plánu, narušením harmónie stvorenstva. Fyzické zlo, bolesť, smrť, námaha a únava, príroda, ktorá môže byť krutá a nehostinná to je jeden aspekt takto narušenej harmónie stvorenstva.“… je prekliata zem pre teba: s námahou sa z nej budeš živiť po všetky dni svojho života; tŕnie a bodľač ti bude rodiť“… V pote svojej tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, z ktorej si bol vzatý, lebo prach si a do prachu sa vrátiš.“

Ten druhý prvok porušenej harmónie stretá každý z nás v sebe, keď si uvedomí, že k dobru sa musí vychovávať, viesť a motivovať, kým egoistické zlo sa vždy bude hlásiť naliehavo o slovo, dokonca narúšajúc neraz aj tie najkrajšie a najintímnejšie ľudské vzťahy: „budeš túžiť po svojom mužovi, ale on bude nad tebou vládnuť“.

Toto egoistické zlo neraz dokáže prekričať aj hlas svedomia, ten jemný boží šepot, ktorým sa prihovára nášmu duchu, povzbudzujúc nás k hľadania pravdy, lásky, krásy, dobra a spravodlivosti, teda k hľadaniu Božej tváre, slova a diela v našom živote i vo svete okolo nás.

Náš dedičný hriech je teda pozbavením prvotnej svätosti a spravodlivosti, ale ľudská prirodzenosť nie je úplne skazená: je zranená vo svojich prirodzených silách, podrobená nevedomosti, utrpeniu a moci smrti a náchylná na hriech a táto náchylnosť na zlé sa volá „žiadostivosť“.

Krst tým, že dáva život v Kristovej milosti, zotiera dedičný hriech a obracia človeka k Bohu. Ale následky tohto hriechu pre oslabenú a na zlé náchylnú prirodzenosť ostávajú v človekovi a vyzývajú ho do duchovného boja.

Súčasťou tohto duchovného o boja je aj boj o pravdu o Bohu i o človeku. Tento boj prebieha uprostred ľudských duší, v ich mysliach a ich srdciach. Je to boj, ktorý vyžaduje aj svojich veliteľov, tých ktorí v ňom dávajú príklad svojim životom. K tomuto duchovnému boju vyzýva apoštol Pavol Timoteja v liste, z ktorého sme čítali: Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou.

Ohlasovanie Slova, slova pravdy, to je úloha každého pokrsteného, ale osobitným spôsobom je táto úloha zverená nástupcom apoštolov, biskupom. Túto úlohu sa snažil vo svojom živote plniť i biskup Ján Vojtaššák. Aj so všetkými rizikami, ktoré z toho plynú. Na vlastnom osude zakúsil pravdivosť Pavlových slov: „Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši. 4 Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam.“ Počas jeho života tento čas nastal nie raz, a bájky o dosiahnutí dokonalej spoločnosti, hoc aj za cenu odstránenia všetkých, ktorí pri tom prekážajú, sa striedali v rôznych farebných odtieňoch, od čierno-košeľovej, hnedo-košeľovej až po zástavovo-červenú. Keby žil dnes biskup Vojtaššák, tak by aj na súčasné pestrofarebné bájky o človeku reagoval asi rovnako ako vo svojej dobe – ohlasovaním Božej pravdy, konaním si svojej biskupskej povinnosti, láskou k zverenému ľudu, opäť podľa slova apoštola: Ty však buď vo všetkom triezvy, znášaj útrapy, konaj dielo evanjelistu, plň svoju službu.

V responzóriovom žalme sme spievali: Veď tisíc rokov je u teba ako deň včerajší, čo sa pominul, * a ako jedna nočná stráž. Áno v Božej optike je tisíc rokov ako jeden deň. Pre nás je ale už aj tých sto rokov, ktoré uplynuli od vysviacky troch slovenských biskupov v Nitre, z ktorých jeden bol určený pre túto katedrálu, ako deň včerajší, čo sa pominul. Avšak bez tohto včerajšieho dňa, by nemohol existovať ten dnešný, ten terajší, ten náš. Ten včerajší deň má svoje pokračovanie v dnešku. V dnešku tejto generácie. Generácie nášho národa, generácie, ktorá už 30 rokov žije v demokracii, mieri a slobode, ktorá síce hovorí, že by mohlo byť aj lepšie, ale nepozná hlad, ponižujúcu biedu, či sociálny boj a rozvrat vyplývajúci z extrémnej chudoby a sociálnej nespravodlivosti, generácie ktorá už 27 rokov žije znovu vo vlastnom štáte, v republike, ktorá si hľadá svoje miesto na mape Európy a v spleti neraz protichodných ideí, ktoré ju tvoria. Naša generácia žije v  republike, ktorá nevznikla v zlosti rozdelenia, či etnických čistiek a občianskej vojny, ako tomu neraz býva pri podobných procesoch, ktorá nikoho nevyháňa a neprenasleduje pre jeho rasu, náboženstvo či národnosť, v republike, ktorá sa v preambule svojej ústavy hlási k cyrilo-metodskému duchovnému dedičstvu.

Milý otec biskup Ján, ďakujúc Ti za pozvanie sláviť v tento dnešný deň liturgiu v tejto katedrále pri spomienke na 100. výročie vysviacky biskupa Jána Vojtaššáka si uvedomujem, že aj ty, aj ja, patríme ku generácii, ktorá vyrástla už po smrti biskupa Vojtaššáka. Ty si sa narodil rok po jeho smrti, ja krátko pred ňou. Z historickej skúsenosti prenasledovania cirkvi, i prenasledovania osobného, ktoré charakterizovali posledných 20 rokov života biskupa Vojtaššáka, sme my dvaja, podobne ako aj ostatní dnešní slovenskí biskupi zachytili, len niečo v našej mladosti, v rokoch seminárskej formácie a prvých rokoch kňazstva. Bolo to dosť na to, aby sme pochopili obludnosť systému a našťastie málo na to, aby sme si naň zvykli. Spomínajúc tu dnes na našich predchodcov, na biskupa Jána Vojtaššáka, ale i na jeho spolusvätencov Kmeťka a Blahu, ktorí spolu s ním prijali biskupské svätenie pred sto rokmi, si uvedomujeme, že aj pred touto našou generáciou stoja úlohy, ktoré ešte nepoznáme, tak ako ich nepoznali vtedajší noví biskupi, ale ktoré môžeme tušiť, tak ako ich možno tušili vtedajší svätenci.

Aké sú to úlohy? Tie, ktoré prijali Vojtaššák, Kmeťko a Blaha pred 100 rokmi a prví apoštoli pred 2000 rokmi, úlohy o ktorých sme čítali v dnešnom evanjeliu: Nasýtiť zástupy. Sýtiť chlebom Božieho slova i Eucharistie duchovne hladujúci Boží ľud.

Aj my pred sebou vidíme tisícové zástupy, ktoré hľadajú, ktoré riskujú, že na tejto púti hľadania upadnú vysilení duchovným hladom.

Je vôbec možné podujať sa na túto úlohu? Je v ľudských silách plniť ju? Zaiste, že nie! Môžeme urobiť len to, čo Ježiš prikazuje. Poslúchnuť jeho slovo a začať deliť a rozdávať tých našich úbohých sedem pecňov chleba, tých niekoľko rybiek, ktoré máme. Nemusíme sa báť, nemyslime na to, že to bude málo, že tým nikoho nenasýtime. Prečo aj? Ak toto naše málo bude požehnané Ježišom, bude nielen stačiť, ale ešte aj zvýši. Videli sme to už neraz. Veď ešte doteraz zbierame odrobinky, ktoré zostali v plných košoch z podobných siedmich pecňov chleba, z pecňov pripálených v ohni vojen, biedy a prenasledovania, z chleba života ktorý tomuto ľudu rozdával biskup Vojtaššák., keď ho predkladal na požehnanie Pánovi a štedro delil zo svojej biskupskej katedry i zo svojej väzenskej cely i zo svojho vyhnanstva, v ktorom odovzdal Pánovi svoju dušu.

100 dní uplynulo odkedy sme pochovali biskupa Štefana a ty otec Ján si prevzal administrovanie tejto spišskej diecézy,
100 rokov odkedy bol pre ňu vysvätený biskup Ján Vojtaššák,
2000 rokov odkedy Pán poslal svojich učeníkov, aby lámali chlieb jeho slova a nasycovali zástupy.

Všetko toto je akoby sa to stalo len včera, veď
tisíc rokov je u teba ako deň včerajší, čo sa pominul, * a ako jedna nočná stráž.

A tak nás nauč rátať naše dni, *aby sme našli múdrosť srdca.
Obráť sa k nám, Pane; dokedy budeš meškať? *Zľutuj sa nad svojimi služobníkmi.

– – – – –

Utrpenie a obetu biskupa Jána Vojtaššáka tiež v spojitosti s dnešnou dobou presne opísal v závere svätej omše Mons. Ján Kuboš, administrátor Spišskej diecézy: Nenechajme sa odlúčiť od Kristovej lásky. Ani v tomto čase, keď sa nám zdá, akoby nás ktosi chcel obrať o kresťanskú vieru – keď sú nám znemožnené verejné liturgické slávenia. Biskup Ján Vojtaššák bol takto skúšaný nie dva či dvanásť mesiacov. On bol odsúdený na 24 rokov bez možnosti riadne sláviť sv. omšu. A dedičstvo otcov si uchoval. On podľa vzoru Ukrižovaného Božieho Syna dáva príklad zhodnotenia nanútenej obety a bolesti na spásonosnú bolesť a obetu. A hoci aj v dnešnej dobe zaznievajú, či doznievajú falošné a zavádzajúce vyjadrenia na jeho osobu s cieľom pošpiniť jeho dobré meno a vykresliť ho v protiklade s tým ako konal a žil, máme nádej, že aktuálne prebiehajúca Rímska fáza procesu blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka vyústi do jeho blahorečenia.

Mons Ján Kuboš celkom na záver poďakoval za vytvorenie duchovného spoločenstva prostredníctvom vysielania Rádia Lumen a TV Lux. Potom sa všetci prítomní v Katedrále sv. Martina a všetci posluchádči Rádia Lumen a Televízie Lux pomodlili modlitbu za blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka.

TK KBS informovali Peter Majcher a Martin Mráz

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210213006

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.