11. Nedeľa A 2020, Vrátiť sa domov…

Týchto dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: „K pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte; choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela! Choďte a hlásajte: ‚Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.‘“ (Mt 10, 5-6) Ježiš zvolal svojich dvanástich apoštolov a prikázal im, aby nezabočovali k pohanom, lež aby radšej išli k svojim vlastným, k ovciam strateným z domu Izraela. Prečo majú ísť...

pokračovať v čítaní

Piatok 12.06.2020, po 10. Nedeli A, Tvorivé ticho pre naše duše

Dul silný víchor, ktorý trhá vrchy a láme skaly pred Pánom. Ale Pán nebol vo víchre. Po víchre nastalo zemetrasenie. Ale Pán nebol v zemetrasení. Po zemetrasení šľahal oheň. Ale Pán nebol v ohni. A po ohni nasledoval šum jemného vánku. Keď ho Eliáš počul, plášťom si zahalil tvár, vyšiel von a zastal pri vchode...

pokračovať v čítaní

Sviatok Kristovho Najsvätejšieho Tela a Krvi 2020

Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. Dnes, na slávnosť Kristovho Najsvätejšieho Tela a Krvi sa v evanjeliu dostávame do Kafarnaumskej synagógy k Ježišovej reči o Eucharistii, ku ktorej prichádza Ježiš spontánne hneď potom, ako zázračne nasýti veľké zástupy a oni sa ho chcú zmocniť a urobiť ho...

pokračovať v čítaní

Utorok 09.06.2020, Desať zakázaných viet pre šťastný život

Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 5, 14-16) V roku 1983...

pokračovať v čítaní

Najsvätejšia Trojica 2020

„Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ (Jn 3, 16) Tieto slová, ktoré čítame dnes, na Sviatok Najsvätejšej Trojice, vyslovil Pán Ježiš v nočnom rozhovore s Nikodémom, ktorý patril k vrstve farizejov. Farizeji boli to vzdelaní muži, ich úlohou bolo...

pokračovať v čítaní

Piatok 05.06.2020, Neopustiť trpiaceho Pána v maličkých, chorých a slabých

„Milovaný, ty si nasledoval moje učenie, spôsob života, plány, vieru, zhovievavosť, lásku, trpezlivosť, prenasledovania a utrpenia, ktoré ma stihli v Antiochii, Ikóniu a v Lystre. A aké prenasledovania som podstúpil!“ (2 Tim 3,10-11) Apoštol Pavol v dnešnom úryvku z Druhého listu svojmu žiakovi Timotejovi vyjadruje duchovnú blízosť a spriaznenosť ich oboch, vzájomnú duchovnú spriaznenosť ich sŕdc. Verný žiak...

pokračovať v čítaní

Sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného kňaza, Štvrtok 04.06.2020

Znova odišiel a modlil sa: „Otče môj, ak ma tento kalich nemôže minúť a musím ho piť, nech sa stane tvoja vôľa.“ (Mt 26, 36-42) Evanjelium dnešnej slávnosti nás uvádza do tajomstva Kristovej agónie v predvečer jeho utrpenia v Getsemanskej záhrade. Pán Ježiš prežíva smrteľnú úzkosť pred udalosťami, ktoré o chvíľu majú prísť. Prežíva opustenosť...

pokračovať v čítaní

Slovo z Kaplnky. Streda 03.06.2020, Článok č. 2 z KKC

Prvý článok Katechizmu Katolíckej cirkvi (KKC) končí slovami: „….Blažený Boh poslal v plnosti času svojho Syna ako Vykupiteľa a Spasiteľa. V ňom a skrze neho volá ľudí, aby sa v Duchu Svätom stali jeho adoptovanými deťmi, a teda aj dedičmi jeho blaženého života.“ V druhom článku KKC ďalej čítame: „Aby toto...

pokračovať v čítaní

Slovo z Kaplnky. Utorok po 9. Nedeli cez rok, Uvažovanie nad článkom č. 1 z Katechizmu Katolíckej cirkvi

(KKC 1) Nekonečne dokonalý a sám v sebe blažený Boh podľa číro dobrotivého rozhodnutia slobodne stvoril človeka, aby mu dal účasť na svojom blaženom živote. Preto je v každom čase a na každom mieste blízky človeku. Volá ho a pomáha mu, aby ho hľadal, poznával a zo všetkých síl miloval....

pokračovať v čítaní

Zoslanie Ducha Svätého 2020 – Duchom Svätým dostávame silu a inšpiráciu…

Až čas ukáže, aký význam mala pre nás pandémia korona vírusu, ktorá začiatkom tohto roka zasiahla celý svet a tento náš svet aj zastavila. Na mnohých miestach zápas s týmto nebezpečným vírusom stále trvá. Pamätáme sa na piatok 27. marca 2020, na prázdne námestie Svätého Petra vo Vatikáne a na Svätého Otca Františka?...

pokračovať v čítaní