Utorok 09.06.2020, Desať zakázaných viet pre šťastný život

Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 5, 14-16) V roku 1983...

pokračovať v čítaní

Najsvätejšia Trojica 2020

„Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ (Jn 3, 16) Tieto slová, ktoré čítame dnes, na Sviatok Najsvätejšej Trojice, vyslovil Pán Ježiš v nočnom rozhovore s Nikodémom, ktorý patril k vrstve farizejov. Farizeji boli to vzdelaní muži, ich úlohou bolo...

pokračovať v čítaní

Piatok 05.06.2020, Neopustiť trpiaceho Pána v maličkých, chorých a slabých

„Milovaný, ty si nasledoval moje učenie, spôsob života, plány, vieru, zhovievavosť, lásku, trpezlivosť, prenasledovania a utrpenia, ktoré ma stihli v Antiochii, Ikóniu a v Lystre. A aké prenasledovania som podstúpil!“ (2 Tim 3,10-11) Apoštol Pavol v dnešnom úryvku z Druhého listu svojmu žiakovi Timotejovi vyjadruje duchovnú blízosť a spriaznenosť ich oboch, vzájomnú duchovnú spriaznenosť ich sŕdc. Verný žiak...

pokračovať v čítaní

Sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného kňaza, Štvrtok 04.06.2020

Znova odišiel a modlil sa: „Otče môj, ak ma tento kalich nemôže minúť a musím ho piť, nech sa stane tvoja vôľa.“ (Mt 26, 36-42) Evanjelium dnešnej slávnosti nás uvádza do tajomstva Kristovej agónie v predvečer jeho utrpenia v Getsemanskej záhrade. Pán Ježiš prežíva smrteľnú úzkosť pred udalosťami, ktoré o chvíľu majú prísť. Prežíva opustenosť...

pokračovať v čítaní

Slovo z Kaplnky. Streda 03.06.2020, Článok č. 2 z KKC

Prvý článok Katechizmu Katolíckej cirkvi (KKC) končí slovami: „….Blažený Boh poslal v plnosti času svojho Syna ako Vykupiteľa a Spasiteľa. V ňom a skrze neho volá ľudí, aby sa v Duchu Svätom stali jeho adoptovanými deťmi, a teda aj dedičmi jeho blaženého života.“ V druhom článku KKC ďalej čítame: „Aby toto...

pokračovať v čítaní

Slovo z Kaplnky. Utorok po 9. Nedeli cez rok, Uvažovanie nad článkom č. 1 z Katechizmu Katolíckej cirkvi

(KKC 1) Nekonečne dokonalý a sám v sebe blažený Boh podľa číro dobrotivého rozhodnutia slobodne stvoril človeka, aby mu dal účasť na svojom blaženom živote. Preto je v každom čase a na každom mieste blízky človeku. Volá ho a pomáha mu, aby ho hľadal, poznával a zo všetkých síl miloval....

pokračovať v čítaní

Zoslanie Ducha Svätého 2020 – Duchom Svätým dostávame silu a inšpiráciu…

Až čas ukáže, aký význam mala pre nás pandémia korona vírusu, ktorá začiatkom tohto roka zasiahla celý svet a tento náš svet aj zastavila. Na mnohých miestach zápas s týmto nebezpečným vírusom stále trvá. Pamätáme sa na piatok 27. marca 2020, na prázdne námestie Svätého Petra vo Vatikáne a na Svätého Otca Františka?...

pokračovať v čítaní

Slovo z Kaplnky. Streda po 7. Veľkonočnej nedeli. Z nebeského daru sa s obavou radovať a v radosti sa obávať…

V živote sa veľmi tešíme, keď sa nám niečo vydarí, keď naše úsilie prinesie chutné ovocie a ak mám účasť na tomto ovocí dlhý čas a dlhé roky, o to viac nás to teší. A ak na ovocí, plodom nášho úsilia, môžu participovať aj naši blízki a ďalší ľudia, radosť sa potom znásobuje. Preto sa treba...

pokračovať v čítaní

Nanebovstúpenie Pána 2020. Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba?

Keď to povedal, pred ich očami sa vzniesol a oblak im ho vzal spred očí. A kým uprene hľadeli k nebu, ako odchádza, zastali pri nich dvaja mužovia v bielom odeve a povedali: „Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, príde tak, ako ste ho videli...

pokračovať v čítaní

6. Veľkonočná nedeľa A 2020, „Milovaní, uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich srdciach…“ (1 Pt 3, 15-18)

V dnešnom druhom čítaní z Prvého listu sv. Apoštola Petra nám zaznieva slovo, ktoré bolo určené nielen prvým kresťanom, ale aj nám, súčasným kresťanom a zároveň kresťanom všetkých čias. Meno kresťan, je odvodené od Kristovho mena, Kristus = lat. Christos = gr. Chrestos = hebr. Mesiáš = slov. pomazaný. My, Kresťania, nosíme Kristovo...

pokračovať v čítaní