Komentáre sú vypnuté na tento post

Duchovná obnova pre tento čas: „Chtěl bych žít! Chcel by som žiť! ALE BOJÍM SA, VEĽMI SA BOJÍM. Who´ll come with me? Kto pôjde so mnou? KTO MI Pomôže?“

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Duchovná obnova pre tento čas: „Chtěl bych žít! Chcel by som žiť! ALE BOJÍM SA, VEĽMI SA BOJÍM.  Who´ll come with me? Kto pôjde so mnou? KTO MI Pomôže?“ 

Chcem žiť, chcel by som žiť, tak veľmi by som chcel žiť, ale veľmi sa bojím…

Mnoho ľudí sa bojí, mnoho ľudí, mladých či starých sa bojí. Rodičia sa boja o svoje deti, deti sa boja o svojich rodičov, manžel sa bojí o svoju manželku, manželka o svojho manžela, mladomanželia, či to spolu zvládnu, novokňaz, či nesklame. Mladí sa boja o svoju budúcnosť, absolventi vysokých škôl sa boja, či si nájdu prácu, zamestnaní sa boja, že prídu o zamestnanie, starší sa boja samoty a chorôb, bojíme sa, mnohí sa veľmi bojíme, dennodenne.

Aj v týchto dňoch sa bojíme, veľmi sa bojíme. Bojíme sa, že sa nakazíme nebezpečným vírusom, bojíme sa, že zomrieme, bojíme sa, aké to bude mať dopady pre ekonomiku, bojíme sa, že nebude čo jesť. Toľko sa bojíme. Toľko je strachu na tomto svete, toľko strachu. Zo strachu ľahko podliehame panike, robíme veľké nákupy a zásoby. Čo s tým strachom, čo s ním, čo so strachom?

Strach. Koľkokrát sa so strachom stretávame aj na stránkach Svätého písma.

Koľko strachu zažil praotec Jakub, keď sa po rokoch vracal späť do svojej domoviny, koľko strachu zažil v očakávaní stretnutia so svojim bratom Ezauom, ktorého pred rokmi podviedol. (Gn 32, 8-13)

Koľko strachu zažili Izraeliti, keď sa po východe z Egypta blížili k Červenému moru a za nimi sa rútil faraón s celým svojim vojskom, aby ich vrátil späť. (Ex 14, 9-14)

Koľko strachu zažili apoštoli vo Večeradle potom, čo ich učiteľ Ježiš bol ukrižovaný a usmrtený. (Lk 24, 36-43)

A ani nášho Pána neminul strach, koľko úzkosti zažil večer pred svojím umučením v Getsemanskej záhrade. (Lk 22, 35-38)

Aj ja sa bojím, a mám strach, Pane, ale čo s tým robiť, čo robiť, keď sa ma ten strach tak zmocňuje, keď mi nedá dýchať, keď mi nedá pokojne spávať?

Emeritný pápež Benedikt XVI. a strach: „Doba, v ktorej žijeme obrala človeka o strach o spásu a tak ho údajne urobili slobodným od strachu. Aké to má dôsledky? Bujnejú nové formy strachu a mnohokrát nadobúdajú až formu kolektívnych psychóz: strach z pliagy vážnych chorôb (Pozn. čo sa vlastne u nás na Slovensku, v Európe a vo svete deje práve teraz), strach z následkov našej technickej moci, strach z prázdnoty a nezmyselnosti existencie. Nezvládnutý strach v hĺbkach ľudského srdca môže kedykoľvek zrazu preraziť na povrch v iracionálnych výbuchoch. Všetky tieto úzkosti sú maskami strachu pred smrťou, hrôzy z konečnosti nášho bytia. Takýto druh strachu a hrôzy sa dostavuje vtedy, keď do kontaktu s nekonečnom človek prišiel namiesto v láske v úzkosti a myslel si, že túto úzkosť dokáže zo seba striasť pomocou jej popierania. Ale strach z konečnosti je ešte hrozivejší a bezútešnejší, než by mohol byť strach z nekonečna, v ktorom sa skrýva a čaká na nás tajomstvo útechy.“ (Porov. Benedikt XVI. – Joseph Ratzinger: Zasiahnutí neviditeľným II.  Dobrá kniha, Trnava 2006, s. 95).

Nebojte sa! Pokoj Vám! Toto sú slová, ktorými sa prihovára vzkriesený Pán ustrašeným apoštolom vo večeradle.  A znova im povedal: „Pokoj vám!“ Jn 20, 19-21

Tridsaťtri rokov predtým, na začiatku tohto príbehu, povzbudzujú jasajúci anjeli ustráchaných betlehemských pastierov slovami: 9 Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, 10 ale anjel im povedal: „Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: 11 Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán.“ (Lk 2, 9-11)

A ešte dávnejšie, oveľa dávnejšie, pred stáročiami povedal Boh Izraelskému  národu, keď sa ten bál nasledujúce slová: 8 Ty však, Izrael, sluha môj, Jakub, ktorého som vyvolil, potomstvo Abraháma, môjho priateľa, 9 teba som chopil od končín zeme, z jej okrajov som ťa povolal a riekol som ti: „Ty si môj sluha, teba som vyvolil a nezavrhol.“ 10 Neboj sa, veď som s tebou ja, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilňujem ťa, ba pomáham ti, držím ťa svojou spásnou pravicou. 11 Hľa, zahanbia sa a vyjdú na posmech všetci, čo sa zlostia na teba, budú ako nič a zahynú tí, čo sa pravotia s tebou. 12 Budeš ich hľadať, no nenájdeš tých, čo sa s tebou hádajú; budú ako nič a ako márnosť tí, čo broja proti tebe. 13 Lebo ja som Pán, tvoj Boh, čo ťa za pravicu držím, ktorý ti hovorím: „Neboj sa, ja ti pomáham.“ 14 Nebojže sa, červíček Jakub, chrobáčik Izrael! Ja ti pomáham – hovorí Pán -, tvoj vykupiteľ je Svätý Izraela. 15 Hľa, spravím ťa mláťačkou ostrou, novou, mnohozubou, rozmlátiš a rozdrvíš vrchy a pahorky na plevu obrátiš. 16 Viať ich budeš, uchytí ich vietor a víchrica ich rozpráši, ty však budeš plesať v Pánovi, Svätým Izraela pýšiť sa.“ (Iz 41, 8-16)

A celkom na záver, skôr než sa náš Pán vrátil do neba k svojmu Otcovi, zanechal nám aj tieto slová: „A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ (Mt 28, 20)

Chtěl bych žít! Chtěl bych žít! Chtěl bych žít! Chcel by som žiť! Chcel by som žiť! Chcel by som žiť! Ale, ale, ale veľmi sa bojím a mám strach!

Slepec z Jericha a strach?

35 Keď sa približoval k Jerichu, pri ceste sedel akýsi slepec a žobral. 36 Keď počul, že tadiaľ prechádza zástup, pýtal sa, čo sa deje. 37 Povedali mu: „Ježiš Nazaretský ide tadiaľto.“ 38 Tu vykríkol: „Ježišu, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ 39 Tí, čo išli popredku, ho okríkali, aby mlčal. Ale on ešte väčšmi kričal: „Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ (Lk 18, 35-43)

Slepec z Jericha nič nevidel, celý život žil v úplnej tme. Roky sedával a žobral na jednom mieste a nikdy od hladu a núdze nezahynul. Vždy sa o neho ktosi (KTOSI) postaral. Nemal strach, nemal strach o svoj život. Tá úplná temnota sa v jeho živote v skutočnosti premenila na svetlo. V tej úplnej temnote mu zažiarilo svetlo, Večné Svetlo, Božie Svetlo, sám Boh. Sám Boh sa ho napriek temnote dotýkal láskou a premieňal ho a zbavil strachu. Nemal strach z konečnosti, lebo zažil lásku nekonečného, ktorý sa pre neho stal jedinou NÁDEJOU.

Odkiaľ je strach? Odkiaľ je môj strach? A čoho sa tak vlastne bojím? A prečo sa tak bojím? Bojím sa z ohrozenia? Bojím sa zo svojej konečnosti? Bojím sa zo strachu pred smrťou? Bojím sa teraz zo strachu zo smrti? Nie je tento čas, tento čas obrovskej pandémie, ktorá sa dotýka celého sveta, časom na stretnutie s Nekonečným, časom na stretnutie s Nekonečnou Láskou? Veľa svetiel displejov a televízorov a reklám nás denne osvetľuje, takže žijeme v umelej tme a už nevidíme, nevidíme Nádej, Záchrancu. Slepec má v tomto výhodu, neosvetľuje ho umelé blikajúce svetlo z každej strany, a tak hoci je v tme, v skutočnosti vidí viacej. Vidí, že napriek Tme je tu oveľa silnejšie Svetlo, ktoré mu, nám, svieti na cestu, Svetlo, ktoré je stále s nami, v šťastí aj v nešťastí, v zdraví aj v chorobe, vo  svetle aj v tme, aj v tme týchto našich dní. Nuž je dôvod na strach? Na Panický strach?

Dopraj si chvíľku ticha, chvíľku bez svetiel TV a mobilov a počítačov, dopraj si chvíľku ticha, aby si nebol slepý, svoj strach, svoje strachy pomenuj, vyslov ich pred Bohom a možno aj pred kňazom, ak sa to v týchto dňoch dá. Svoj strach vyrozprávaj svojmu manželovi, svojej drahej manželke, svojim rodičom, bratovi, sestre, dobrým priateľom. Vyrozprávaj svoj strach! A on, a ona, a oni nech ťa objímu, nech ťa vystískajú a nech ťa uistia: „Neboj sa, milý, neboj sa, milá! Som tu pri tebe, spolu a s pomocou Božou to zvládneme!“ Vyrozprávaj svoj strach Bohu, vyrozprávaj ho a v modlitbe pros o Svetlo o Božie, pros Syna Dávidovho: „Ježišu, Syn Dávidov, zmiluj sa na do mnou!“ A on sa ťa opýta: „Čo chceš?“ A ty mu odpovedz: „Aby som videl, aby som videl, aby som videl Božiu lásku!“ A On ti to dá, a oslobodí Ťa od strachu, lebo On nás vedie, tak ako viedol Izraelský ľud, on nás oslobodí od strachu, tak ako od strachu oslobodil svojich apoštolov. Veď On je stále s nami až do skončenia sveta.

 

Však je tento motýľ krásny! Však je krásny!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie nemusíš sa báť, lebo je tu niekto, je tu Niekto, kto je s nami a Kto nám ukazuje cestu. Nuž, neboj sa!

Že sa nemusíš báť, nuž nech ti o tom zaspieva v Dávidovej piesni Kelly Family!

Kelly Family – David’s Song (Who’ll Come With Me)

https://www.youtube.com/watch?v=n-nBcBViNco

Who’ll come with me                                                Kto pôjde so mnou
Don’t be afraid                                                          Neboj sa
I know the way                                                         Ja poznám cestu
Who’ll sing with me                                                  Kto bude so mnou spievať
Don’t be afraid                                                          Neboj sa
I know the way                                                         Ja poznám cestu
Who’ll dance with me                                               Kto bude so mnou tancovať
all through the world                                                 Po celom svete
Don’t be afraid                                                          Neboj sa
I’ll show the way                                                       Ja vám ukážem cestu

We’ll go with you                                                      My pôjdeme s tebou
To search the way,                                                    Hľadať cestu
to find your star                                                        Ako nájsť tvoju hviezdu
Who’ll come with us                                                  Kto pôjde s nami
Don’t be afraid,                                                         Nebojte sa
we found the way                                                     My nájdeme cestu

 

Who’ll fly with me,                                                   Kto poletí so mnou
to reach a star                                                            Dosiahnuť hviezdy
Don’t be afraid,                                                         Nebojte sa
I’ll show the way                                                       Ja vám ukážem cestu

 

Hello to all you young ones,                                     Zdravím vás všetkých mladých
Our foundest hopesNow rest in you.                        Našu najmilšiu nádej odpočívajúcu vo vás
Remember there’s nothing you can’t do        Pamätajte, že nie je nič, čo nemôžete urobiť

So believe and be brave.                                           Tak verte a buďte statoční
Who’ll be my friend                                                  Kto bude môj priateľ
And walk with me                                                    A pôjde so mnou
and sing this song                                                      A bude spievať túto pieseň
Who’ll love with me                                                  Kto bude milovať tak ako ja
We’ll change the world                                             Zmeníme svet
and set it free                                                            A oslobodíme ho

 

We’ll walk with you                                                  My pôjdeme s tebou
We’ll be your friends                                                 My budeme tvoji priatelia
We’ll sing your song                                                  My budeme spievať tvoju pieseň
We know the way                                                      My poznáme cestu

 

Jakubov strach Gn 32, 8-13 I bál sa Jakub veľmi a trápil sa. Potom rozdelil ľudí, čo s ním boli, aj stáda, dobytok a ťavy na dva tábory, 9 lebo si myslel: Ak Ezau napadne a premôže jeden tábor, druhý tábor bude môcť uniknúť. 10 A Jakub sa modlil: „Bože môjho otca Abraháma, Bože môjho otca Izáka, Pane, ktorý si mi hovoril: „Vráť sa späť do svojej krajiny a k svojim príbuzným a postarám sa o tvoje šťastie.“ 11 Nie som hoden všetkých tých milostí a všetkej vernosti, ktorú si svojmu služobníkovi preukázal, lebo (len) so svojou palicou som tu prekročil Jordán a teraz som s dvoma tábormi. 12 Vysloboď ma z rúk môjho brata, z Ezauových rúk, lebo sa veľmi bojím, aby neprišiel a nezahubil mňa aj matky s deťmi. 13 Veď ty si prisľúbil: „Postarám sa, aby sa ti dobre vodilo a rozmnožím tvoje potomstvo ako piesok pri mori, ktorý pre množstvo nemožno spočítať.“

Strach Izraelitov Ex 14, 8-14 8 Pán zatvrdil srdce egyptského kráľa, faraóna, takže sa pustil za Izraelitmi, hoci Izraeli odišli pod ochranou zdvihnutej ruky. 9 Egypťania sa hnali za nimi a všetky faraónove vozy a záprahy s vojskom ich zastihli, keď táborili pri mori pri Pihachirote naproti Belsefonu. 10 Keď sa faraón približoval, Izraeliti zdvihli oči a videli, že Egypťania tiahnu za nimi. Tu sa ich zmocnil veľký strach a volali k Pánovi. 11 A Mojžišovi vraveli: „Či nebolo v Egypte hrobov, keď si nás zobral so sebou umrieť na púšti?! Čo si nám to urobil, že si nás vyviedol z Egypta? 12 Nehovorili sme ti o tom v Egypte, keď sme ti vraveli: „Nechaj nás na pokoji, budeme slúžiť Egypťanom!“ Veď lepšie by nám bolo slúžiť v Egypte, ako zomrieť na púšti!“ 13 Tu Mojžiš povedal ľudu: „Nebojte sa! Len vytrvajte a uvidíte Pánovu záchranu, ktorú dnes uskutoční pre vás. Lebo ako dnes vidíte Egypťanov, tak ich už neuvidíte naveky. 14 Pán bude za vás bojovať, vy sa budete len diviť.“

Strach apoštolov Lk 24, 6-43          6 Kým o tom hovorili, on sám zastal uprostred nich a povedal im: „Pokoj vám.“ 37 Zmätení a naľakaní si mysleli, že vidia ducha. 38 On im povedal: „Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky? 39 Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti – a vidíte; že ja mám.“ 40 Ako to povedal, ukázal im ruky a nohy. 41 A keď tomu stále od veľkej radosti nemohli uveriť a len sa divili, povedal im: „Máte tu niečo na jedenie?“ 42 Oni mu podali kúsok pečenej ryby. 43 I vzal si a jedol pred nimi.

Modlím sa za teba a žehnám +! Pane, prosím, osloboď nás od strachu, od všetkých strachov! Amen

Jozef Žvanda

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Komentáre sú uzavreté.

0
Connecting
Please wait...
Send a message

Sorry, we aren't online at the moment. Leave a message.

Your name
* Email
* Describe your issue
Login now

Need more help? Save time by starting your support request online.

Your name
* Email
* Describe your issue
We're online!
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?