Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

PaedDr. Róbert Slotka

Prednáška odznela na Konferencii o pastorácii na Katolíckej univerzite, ktorú v marci 2006 zorganizovala Katedra katechetiky a praktickej teológie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Abstrakt

Predstavenie päťročného pastoračného plánu. Slávenie sv. omše a obsah príhovorov pri sv. omši, duchovné sprevádzanie. Duchovné obnovy, prednášky, besedy, lectio divina, púte. Liturgia hodín. Adorácie, osobné modlitby. Príprava ku sviatostiam. Sústredenia zo spirituality.

Summary

The presentation of 5 years of pastoral plan. The celebration of holly messes, the content of preaching by holly messes, spiritual leading. Spiritual renewals, lectures, chatting, lectio divina, pilgrimages. Breviary. Adorations, personal prayers. Preparations towards sacraments. Spiritual retreats.

Úvod

Na tohtoročnom Veni Sancte sme mali možnosť vypočuť si hodnotnú prednášku doc. PhDr. Petra Voleka, PhD., m.prof. na Katolíckej univerzite (KU) pod názvom Využiť schopnosti. Príspevkom načrtol historický exkurz na význam katolíckych univerzít, pripomenul vznik Katolíckej univerzity v Ružomberku, zvýraznil potrebu rozvoja katolíckej univerzity vo vedeckej činnosti. Ďalej načrtol tri modely európskych univerzít a zvýraznil úlohu KU v sledovaní súčasných kultúrnych trendov, v dialógu medzi rozumom a vierou a dal dôraz na výchovný aspekt vzdelávania. Pri kresťanskej formácii vyzdvihol pôsobenie Univerzitného pastoračného centra (UPaC) na KU.
Pápež Ján Pavol II. vo svojej apoštolskej konštitúcii Ex corde Ecclesiae zvýraznil univerzitnú duchovnú starostlivosť ako dôležitú súčasť a štruktúru univerzity. Sv. otec naznačil ciele duchovnej starostlivosti na KU:
– zabezpečiť živosť viery vo všedných dňoch,
– osvojiť si katolícke učenie a katolícky spôsob života,
– prehĺbiť záujem o chudobných,
– naplniť krstný sľub- byť pripravený na aktívnu činnosť v Cirkvi (rozmnožovať vysokú hodnotu manželstva, rodiny a duchovného povolania, povzbudzovať kresťanské zanietenie laikov, všetku činnosť preniknúť evanjeliom).

Sv. otec ukázal spôsob realizácie tohto cieľa v spolupráci medzi univerzitnou pastoračnou službou a inštitúciou pod vedením biskupa.
Cieľom tejto práce je zmapovanie duchovnej starostlivosti na KU v Ružomberku a sledovať naplnenie, hľadať prehĺbenie cieľov, ktoré stanovil Ján Pavol II. vo svojej konštitúcii. Daná problematika ešte nebola takto spracovaná, preto môže byť začiatočným príspevkom v nasledujúcich publikáciách na spomínanú problematiku. V práci som sa zameral na jednotlivé duchovné aktivity, ktoré som priblížil pohľadom do minulosti.

1. Päťročný pastoračný plán

Päťročný pastoračný plán zahŕňa v sebe päťročné magisterské štúdium na Katolíckej univerzite. Jeho cieľom je zachovať postupnosť krokov pri formovaní osobnosti kresťana. Je odpoveďou na výzvu po novej evanjelizácii. Päťročný pastoračný plán sa drží štruktúry Katechizmu katolíckej cirkvi, preto sa stáva akoby vstupom do obnoveného katechumenátu. Päťročný pastoračný plán obsahuje nasledujúce témy:
– vyznanie kresťanskej viery
– slávenie kresťanského tajomstva
– život v Kristovi
– modlitba kresťana
– kresťan v dnešnom svete
Tento plán sa bude premietať do všetkých duchovných aktivít Univerzitného pastoračného centra (UPaC), hlavne do príhovorov počas mládežníckych sv. omší. Témy budú rozoberané aj v rámci programu Škola duchovného života.
Päťročný pastoračný plán veľmi účinne rozvíjajú ľudové misie , ktoré sa po prvýkrát uskutočnili na KU začiatkom akademického roku 2006/07. Misie videli pátri redemptoristi s evanjelizačným spoločenstvom Rieka života z Podolínca. Toto duchovné podujatie prinieslo veľké obohatenie pre univerzitné spoločenstvo, preto ľudové misie by mohli byť pravidelnou duchovnou aktivitou v intervale piatich rokov. Obnova misií môže byť každý rok.

2. Slávenie sv. omše

Sv. omša by mala byť jadrom a centrom akéhokoľvek úsilia Cirkvi, je prameňom a vrcholom celého kresťanského života. K aktívnej účasti študentov na sv. omši majú napomáhať kurzy pre lektorov, žalmistov, miništrantov, ktoré sa v akademickom roku 2006/07 rozbiehajú. Počas mládežníckej sv. omše v pondelok, ale aj pri iných slávnostiach sa do liturgie zapája mládežnícky spevokol, ktorý je zložený z dobrovoľníkov všetkých fakúlt na území Ružomberka. Pred sv. omšou majú pravidelné nácviky.

Čas sv. omší je sústredený na obdobie obedňajšej prestávky a večerných hodín.

Kaplnka
FF KU

Rybárpole

Kostol SJ

ŠD RUŽA

Nemocnica

ŠD IKAR

Pondelok 12.15 18.00
19.30
12.15
Utorok

12.15

18.00

gr. liturgia

21.30

12.15

21.00

Streda

12.15

18.00

12.15

21.30

21.00

Štvrtok

12.15

18.00

7.00

Piatok

7.30

18.00

iba prvý piatok

Sobota

Nedeľa

21.30

8.00

Sv. omše sa konajú:
– v kostoloch: sv. Rodiny v Rybárpoli, jezuitskom kostole Povýšenia sv. kríža;
– v kaplnkách: sv. Alberta na internáte B, sv. Edity Steinovej na internáte Ruža, Božieho milosrdenstva v priestoroch Vojenskej nemocnice;
– v provizórnych priestoroch: klubovňa na internáte Ikar.
Sv. omše celebrujú kapláni UPaC a pozvaní hostia. Špeciálne miesto medzi sláveniami sv. omší v spoločenstve Katolíckej univerzite (KU) má mládežnícka sv. omša v pondelok o 19.30 hod., ktorá je akoby vstupnou bránou do nového týždňa. Je vyjadrením pestrosti univerzitného spoločenstva, mládežníckeho entuziazmu, bezprostredného neverbálneho dialógu, radostných prejavov viery prostredníctvom spevu mládežníckych piesní.
Keďže KU navštevujú študenti z grécko-katolíckych farností, pozvali sme ku spolupráci grécko-katolíckeho kňaza z farnosti Martin: Dipl.-Teol. Univ. Miroslav Macko, aby zabezpečil liturgické slávenie. Liturgia sa slávi pravidelne v utorok o 18.00 hod. v Kaplnke sv. Alberta.
Kvôli študentom, ktorí dochádzajú do Ružomberka z väčších vzdialeností, bola vytvorená večerná sv. omša v nedeľu o 21.30 hod. v Kaplnke sv. Alberta. Na sv. omši je účastných okolo 50-60 študentov.
Sv. omše sa zvyčajne celebrujú v slovenskom jazyku. Minulého akademického roku 2005/06 sa sv. omše slúžili v Kaplnke sv. Alberta v utorok v nemeckom, príležitostne v latinskom jazyku. Tohto akademického roku sa pripravujú kapláni KU na celebrovanie sv. omše v anglickom jazyku.
Liturgické zariadenie v kostole, kaplnkách, internátoch je primerané svojim potrebám.

2.1. Obsah príhovorov pri sv. omšiach

Kázeň, homília je veľmi dôležitým prostriedkom evanjelizácie. Obsahom príhovorov je aktuálny výklad biblických textov dennej bohoslužby slova, spomienka na svätého alebo iný liturgický sviatok. Počas mládežníckych sv. omší sa tohto roku držíme pastoračného plánu, preto vo svojich príhovoroch rozoberáme časti Vyznania viery. Hlavne počas mládežníckych sv. omší začíname v príhovore antropologickú indukciu dialógom. Na názorné utvrdenie ohlasovanej problematiky používame prezentácie, ktoré predstavíme prostredníctvom DVD projektora.

3. Duchovné sprevádzanie

Nezastupiteľné miesto v univerzitnej pastorácii má duchovné sprevádzanie. Tento duchovný prostriedok sa realizuje prostredníctvom duchovných rozhovorov a vysluhovania sviatosti zmierenia. Sviatosť zmierenia vysluhujú kňazi UPaC a ich externí spolupracovníci: p. František Dezider Alberty, o. Miroslav Macko, o. Ondrej Šmidriak. Táto sviatosť sa udeľuje v typických spovedniciach (Kostol sv. Rodiny), spovedných miestnostiach (jezuitský kostol, sakristia pri Kaplnke sv. Alberta), v prispôsobených miestnostiach (na Internáte Ruža a Ikar, v priestoroch UPaC). Časy vysluhovania sviatosti zmierenia sa sústreďujú pred i po sv. omši. Vyslúženie sviatosti zmierenia je možné i mimo určený čas podľa dohody. Pred väčšími cirkevnými slávnosťami umožňujeme viac času k pristúpeniu ku sv. zmierenia.
Rozpis vysluhovania sviatosti zmierenia:

Kaplnka
FF KU

Rybárpole

Kostol SJ

ŠD RUŽA

Pastoračné priestory UPaC

ŠD IKAR

Pondelok

13.30

17.30

19.00

13.00

Utorok

13.30

20.00

11.45

21.00

20.30

Streda

13.30

17.30

11.45

21.00

20.00

20.30

Štvrtok

13.30

17.30

Piatok

08.00

17.00

prvý piatok

Nedeľa

po sv. omši

4. Duchovné obnovyDuchovné sprevádzanie sa uskutočňuje aj prostredníctvom duchovných rozhovorov. Keďže sa tohto akademického roku 2006/07 vytvorili väčšie priestory pre UPaC, plánujeme pozvať rehoľné spoločenstvá, ktoré pôsobia vo farnosti Ružomberok, aby aj oni mohli vykonávať túto službu pre študentov KU.

Duchovná formácia na KU sa uskutočňuje aj prostredníctvom duchovných obnov: jednodňových a trojdňových.
Jednodňové duchovné obnovy sa realizujú v adventnom a pôstnom období. Téma obnovy korešponduje s hlavným mottom, ktoré je stanovené na začiatku akademického roku. Program obnovy obsahuje prednášku a diskusiu, sv. omšu, príležitosť na osobný rozhovor a sviatosť zmierenia. Na duchovnú obnovu sú pozvaní hostia, ktorí pôsobia v univerzitnom prostredí a aktívne sa venujú duchovnej formácii na celoslovenskej úrovni.
Trojdňové duchovné obnovy sú situované na letný semester, do skúškového obdobia. Duchovná obnova je určená pre pedagógov, zamestnancov KU s ich rodinnými príslušníkmi. Obnova prebieha na chate v Trlenskej doline a vedie ju p. Ladislav Csontos SJ.

5. Prednášky

Na prehĺbenie duchovného života výrazne prispievajú prednášky, spojené s následnou diskusiou. Prednášky na duchovné témy prebiehajú v cykle Škola duchovného života a jednorázovými prednáškami.
Škola duchovného života sa realizuje raz za mesiac, vedú ju kapláni UPaC. Témy Školy duchovného života sú naplánované na celý akademický rok, vychádzajú z aktuálnych cirkevných tém. Tohto akademického roku sa opierame o tému z päťročného pastoračného plánu.
Jednorázové prednášky vedú osobnosti, ktoré sa odborne venujú problematike duchovného života a otázkam života mladých.

6. Besedy

Besedy sú ďalšou formou skvalitnenia duchovnej formácie. Na besedy sú pozývaní predstavitelia rehoľných spoločenstiev, hnutí, misionári… Tohto akademického roku sme vytvorili priestor pre diskusný večer v utorok o 19.30 hod. Univerzitný kaplán Jozef Žvanda, v spolupráci s doktorandom žurnalistiky I. Gazdom pozýva hostí, s ktorými v rodinnom spoločenstve so študentmi rozoberajú aktuálne témy.

7. Lectio divina

V minulom akademickom roku 2005/06 sa nám podarilo realizovať cyklus – Lectio divina , ktorý odborne viedol prof. A. Tyrol, riaditeľ Biblického diela na Slovensku. Stretnutia boli v intervale raz za dva týždne v stredu o 20.00 hod. v priebehu celého akademického roku. Na nich sa postupne rozoberala metóda práce s Božím slovom – Lectio divina a tieto kroky sa hneď aplikovali na texty nedeľnej bohoslužby slova. Študenti mali k dispozícii bohatý poznámkový aparát, ktorý zabezpečil prof. A. Tyrol. Z tejto skúsenosti čerpajú bohatú inšpiráciu biblické spoločenstvá, ktoré sa stretávajú po internátoch.

8. Púte

Putovanie po duchovných centrách sú silným zážitkom kresťanského spoločenstva, prinášajú dotyk živej tradície a svedectva života viery mladých. Hoci sú spojené s odriekaním, prinášajú veľké duchovné obohatenie. Púte sú jednodňové i viacdňové, zamerané na Slovensko a zahraničie.
Medzi jednodňové púte patrí: Staré Hory, Zákamenné, Krivá, Wadowice, Oswieczim. Medzi viacdňové púte by sme mohli zaradiť: Krakow, Rím , Púť radosti , Svetové dni mládeže (SDM) a iné.
Do tejto skupiny duchovných akcií by sme mohli zaradiť Akadem.

9. Liturgia hodín

„Liturgia hodín je verejnou modlitbou Cirkvi, ktorej veriaci vykonávajú kráľovské kňazstvo pokrstených.“ „… je určená na to, aby sa stala modlitbou celého Božieho ľudu.“ Tento druh modlitby sa teší záujmu u študentov. V Kaplnke sv. Alberta máme dostupné žaltáre, ktoré môžu študenti kedykoľvek použiť. Z liturgie hodín sa modlíme pravidelne vešpery – v pondelok, utorok a štvrtok o 16.30 hod. a kompletórium po večernej sv. omši. K hlbšiemu a slávnostnému prežívaniu liturgie hodín prispieva príprava nápevov jednotlivých častí liturgie hodín.

10. Adorácia

Pápež Ján Pavol II. v encyklike Ecclesia de Eucharistia nám pripomína: „Úcta, ktorú vzdávame v Eucharistii mimo sv. omše je neoceniteľnou hodnotou v živote Cirkvi.“ Adorácia sa stala na našej univerzitnej pôde ovocím Roku Eucharistie. Adorácie sú krátkodobé, popoludňajšie a celodenné.
Krátkodobá adorácia je v stredu v rybárpolskom kostole ½ hod. pred sv. omšou v prvú sobotu v mesiaci o 20.00 hod., raz za mesiac po mládežníckej sv. omši.
Popoludňajšia adorácia je v stredu po obedňajšej sv. omši v Kaplnke sv. Alberta. Počas tohto času je kaplnka navštevovaná študentmi v hojnom počte. Adorácia trvá do 19.00 hod.
Celodenné adorácie sú pred adventným obdobím a pred pôstom.
Program adorácií pozostáva zo spevu piesní, modlitby sv. ruženca, liturgie hodín, textov Sv. Písma, je tam priestor aj pre ticho. Okrem toho študenti majú voľný prístup do kaplniek na Internáte B a Ruža.

11. Príprava ku sviatostiam

Keďže KU v Ružomberku je štátnou univerzitou s katolíckymi prvkami, univerzitu navštevujú študenti, ktorí sú neveriaci, t.j. nepokrstení. Takto sa stáva univerzita pôdou pre prvotnú evanjelizáciu.
Každoročne vstupujú dvaja – traja študenti do katechumenátu. Prípravu má na starosti kňaz, ktorého študenti požiadajú o prípravu. Katechumenát trvá jeden rok, pričom sa katechumeni stretávajú s kňazom raz do týždňa a vnikajú do základov kresťanskej viery a modlitby, spoznávajú účinnosť sviatostí a učia sa kresťanskému spôsobu života podľa Božích a cirkevných prikázaní. Náročnosť prípravy spočíva v tom, že je potrebné venovať sa každému katechumenovi individuálne. Príprava tohtoročných katechumenov bude ukončená v novembri slávnosťou udelenia iniciačných sviatostí vo farskom kostole sv. Ondreja. Nový ročník katechumenátu sa ešte len rozbieha, v polovici novembra by malo začať prvé stretnutie.
Okrem katechumenátu pripravujeme študentov, pedagógov a zamestnancov KU ku prijatiu sviatosti manželstva. Bližšia príprava je realizovaná cez cyklus prednášok Škola rodiny, na ktorej prednášajú laici z Hnutia kresťanských rodín a saleziánski spolupracovníci. Bezprostredná príprava ku sviatosti manželstva sa uskutočňuje prostredníctvom troch – štyroch stretnutí na tému- tajomstvo Krista a Cirkvi, duchovný život v manželstve, morálka v manželstve, sobášne obrady. Tému – Metódy plánovaného rodičovstva – odporúčame absolvovať v rámci stretnutí, ktoré organizuje Farský úrad v Ružomberku alebo vo farnosti, kde majú študenti trvalý pobyt. Do jedného roku pripravíme 6 – 7 manželských párov. Pri väčšine sobášov asistujú kňazi z farnosti študentov.

12. Pobožnosti

Pobožnosti výrazne prispievajú ku duchovnému rastu. Tieto tradičné prvky sa snažíme na pôde KU udržiavať a rozvíjať. Medzi ne patrí: sv. ruženec, krížová cesta, litánie, novény.
Modlitba sv. ruženca je preferovaná predovšetkým v mesiaci október. V Kaplnke sv. Alberta od utorka do štvrtka sa pravidelne modlíme túto modlitbu. Vyzývame študentov, aby sa pripojili k spoločnej modlitbe sv. ruženca na internátoch a privátoch.
Krížová cesta sa modlí zvlášť v pôstnom období v spolupráci s p. dekanom Imrichom Vaškom v stredu o 20.00 hod. v Kaplnke sv. Alberta prebieha cyklus krížových ciest zo slovenskej a svetovej literatúry. Modlitba krížovej cesty prebieha aj po internátoch. Týždeň pred Kvetnou nedeľou zavŕšime krížovou cestou na Kalváriu nad Ružomberkom.
V mesiaci máji sa pred sv. omšou alebo po nej modlíme Loretánske litánie, v júni Litánie k Božskému srdcu.
Pred slávnosťou Turíc sa zapájame do novény pred Zoslaním Ducha Svätého.

13. Sústredenia zo spirituality

Sústredenia zo spirituality (SZS) sú súčasťou vzdelávania na KU, patria k povinnému študijnému základu, majú svoju tradíciu od vzniku KU.
SZS prinášajú:
– prehlbujú vzťahy medzi študentmi vo vlastných kombináciách;
– pomáhajú pri sebapoznaní – rozpoznanie talentov, nedostatkov, hľadanie spôsobu ich riešenia, spoznávanie vlastného povolania;
– prehlbujú vzťah ku Kristovi, zlepšujú vzťah ku Cirkvi, odstraňujú predsudky k nej, sú ponukou k laickému apoštolátu;
– zachytávajú študentov pre budúcu prípravu ku sviatostiam;
– sú príležitosťou ku duchovnému sprevádzaniu;
– sú pozvánkou ku spolupráci s UPaC, vo farnostiach.

SZS prinášajú so sebou aj ťažkosti:
– nehomogénna skupina (v krúžkoch je široké rozpätie – od aktívne veriacich cez ľahostajných vo viere, kresťanov – nekatolíkov, nepokrstených až po vyznávačov východných náboženstiev);
– náročnosť pri vytváraní spoločných tém, pri spoločných aktivitách;
– problémy s disciplínou (alkohol, rušenie nočného kľudu…);
– finančná náročnosť;
– slabá informovanosť študentov o týchto podujatiach.

Typy sústredenia: pre nenáboženskú kombináciu, pre náboženskú kombináciu. Témy SZS boli schválené na katedrách teológie jednotlivých fakúlt. Témy pre náboženské kombinácie sú inšpirované spiritualitou duchovných cvičení sv. Ignáca z Loyoly.

Témy náboženských kombinácií:

1. ročník: Pravdivý obraz o Bohu, Božie prvenstvo v láske, Byť dieťaťom Boha, Ľútosť nad hriechom, Poznanie Božieho milosrdenstva;
2. ročník: Rozhodnutie byť pri Ježišovi, Hľadanie vzťahu s Bohom a verné nasledovanie Ježiša, Prijatie vlastného krstu, Objavenie Ježišovho životného štýlu, Prijatie Božích plánov v osobnom živote, Vedomie Ježišovej stálej prítomnosti;
3. ročník: Otvorenosť k Bohu a nádej v neho, Láska k Eucharistii, tajomstvo Božej pokory, Túžba plniť Božiu vôľu, Prijatie Ježiša ako jediného vzoru, Vcítenie sa do Ježišovho utrpenia, Zmysel utrpenia, Vykúpenie z hriechu;
4. ročník: Rozbor modlitby: Raduj sa nebies Kráľovná, Duchovná bezradnosť a hľadanie opory, Ježišova neustála a živá prítomnosť, Vytrvalý dialóg s Bohom, Dar Cirkvi, Vydávanie svedectva o vzkriesenom Ježišovi, Vernosť Kristovi, vďačnosť za Božie dary;
5. ročník: Prijatie minulosti cez odpustenie – história rodiny, prostredie školy, životné otrasy; Plánujem svoj život – formovanie charakteru, profesionálny rast, podstata duchovného života; Môj život sa uskutočňuje v spoločenstve – predsudky a analýza situácie, pohľad na Cirkev, odovzdanosť

Témy nenáboženských kombinácií:

1. ročník: Prirodzené poznávanie Boha cez prírodu, Falošné predstavy o Bohu; Boh podľa Zjavenia – Otec, Láska; Osobná a bezpodmienečná Božia láska; Realita hriechu a jeho dôsledky; Vykúpenie ako vyslobodenie z hriechu; Rozhodnutie pre Krista;
2. ročník: Modlitba u iných náboženstiev; Potreba modlitby; Modliť sa znamená milovať – etapy modlitby; Sväté Písmo a modlitba; Pravidlá modlitby; Rozbor modlitby: Otče náš;
3. ročník: Dôležitosť dialógu; Podmienky dialógu – milovať seba samého, milovať blížneho, milovať Boha; Čo je dialóg; Kroky v dialógu – ovládanie emócií, ovládanie jazyka; Ježišove príkazy o dialógu; Zákony dialógu.

Program SZS:

1. deň:
16.30 príchod, ubytovanie
18.00 večera (príprava na sv. omšu)
19.30 sv. omša
20.30 vovedenie do sústredení ( zoznamovacie aktivity, večerná modlitba)
22.30 nočný kľud
2.- 3. deň:
7.30 ranná modlitba, raňajky
9.00 zamyslenie (prednáška, priestor na ticho, vytvorenie skupiniek, spoločné zdieľanie)
10.30 zamyslenie…
12.30 obed (šport, turistika, prehliadka pamiatok, individuálne rozhovory, vysluhovanie sv. zmierenia)
15.30 zamyslenie…
16.30 príprava na sv. omšu (spev + hudba…)
17.15 sv. omša
18.00 večera
19.30 sledovanie videofilmu (adorácia, rozhovory, večerná modlitba)
22.30 nočný kľud
4. deň:
7.30 ranná modlitba, raňajky
8.30 upratovanie
9.30 zhodnotenie sústredení
10.15 príprava na sv. omšu
11.00 sv. omša
12.00 obed, rozlúčenie

Moderátormi SZS sú kapláni z KU, externí spolupracovníci UPaC, saletíni, saleziáni, diecézni kňazi. S každým kňazom, ktorý je zapojený do SZS má jeden z kaplánov z UPaC osobné stretnutie, pri ktorom je mu vysvetlený cieľ SZS a sú mu odovzdané podklady. V podkladoch sú uvedené požiadavky – duchovná príprava pred sústredeniami, vytvorenie atmosféry slobody na SZS, dátum príchodu, organizačné pokyny na mieste sústredení, možné ťažkosti, zápis do indexov, vyhotovenie zoznamu študentov, zaslanie postrehov zo SZS.
Miestami vykonávania SZS sú mládežnícke centrá a domy pre duchovné obnovy. Tieto miesta majú rozličné podmienky – od základného zabezpečenia až po kvalitné technické zabezpečenie. Miesta SZS sú nasledovné: Chrenovec pri Prievidzi, Špania Dolina, Trlenská dolina, Važec, Vrícko, Dolný Smokovec, Kežmarok, Spišské Podhradie.
Počet SZS na tento akademický rok 2006/ 07 je 79 ( FF- 19, PF- 58, ZF- 2).
Informácie o SZS pre študentov sú uvedené na internetových stránkach jednotlivých fakúlt.
Na základe päťročných skúseností so SZS kapláni UPaC vnímajú zachovať SZS v štúdijnom základe na KU s tým, že by to bolo záväzné pre všetky ročníky náboženských kombinácii ( do 5. ročníka) a pre 1. ročník nenáboženských kombinácií. Pre nasledujúce ročníky nenáboženských kombinácií sa môže ponúknuť možnosť voliteľného predmetu SZS.

Záver

Duchovnú starostlivosť na KU by sme mohli zaradiť medzi tzv. špeciálnu pastoráciu. Túto skutočnosť potvrdili duchovné podujatia, o ktorých by som mohol povedať:

1. Duchovná starostlivosť na KU je pestrá a rozmanitá. Duchovné aktivity majú prvky tradičnej spirituality, prijímajú odkaz pápeža Jána Pavla II., sú otvorené voči novým výzvam od pápeža Benedikta XVI.
2. Duchovná starostlivosť na KU je náročná. Vyžaduje aktívnu spoluprácu medzi kaplánmi UPaC a koordinátormi, spoluprácu s vedením KU a fakúlt, s katedrami teológie, s miestnym farárom a diecéznym biskupom, s veľkým kancelárom KU, s kaplánmi iných pastoračných centier na Slovensku a v zahraničí.

Každý akademický rok prináša so sebou nové podnety do duchovnej formácie na KU. Kiež by sme s Božou pomocou tieto výzvy rozpoznali, dali na ne správnu odpoveď, a tak naplnili ciele, ktoré odovzdal duchovnej starostlivosti na KU pápež Ján Pavol II.

Použitá literatúra

Katechizmus katolíckej cirkvi, Trnava 1998
Dokumenty II. vatikánského koncilu, Lumen Gentium, Kostelní Vydří 2002
Dokumenty II. vatikánského koncilu, Sacrosanctum concilium, Kostelní Vydří 2002
JÁN PAVOL II., Ex corde Ecclesiae, Trnava 1998
JÁN PAVOL II., Novo millennio ineunte, Trnava 2000
JÁN PAVOL II., Ecclesia de Eucharistia, Trnava 2003
JÁN PAVOL II., Familiaris consortio, Trnava 1993
JÁN PAVOL II., Reconciliatio et paenitentiae, Trnava 1993
JÁN PAVOL II., Rosarium virginis Mariae, Trnava 2004
J. W. GOGOLA, Teológia spoločenstva s Bohom, Košice 2004
Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí, Dikretórium o ľudovej zbožnosti a liturgii, Trnava 2005
T. ŠPIDLÍK, Prameny světla, Velehrad 1995

Lektoroval: Mgr. Oľga Dvorská

Celá práca vo formáte pdf aj s odkazmi pod čiarou. (PaedDr. Róbert Slotka)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.