Komentáre sú vypnuté na tento post

Modlitba – Adorácia – Pro Life – Mladí za rodinu 2012

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Modlitba  za prijatie dieťaťa

Pane Ježišu Kriste, prítomný medzi nami v Oltárnej Sviatosti, prosíme
Ťa o požehnanie pre budúce matky, ktoré bojujú sami so sebou, ktoré
stoja pred rozhodnutím, či prijať alebo neprijať novovzniknutý život.
Prosíme Ťa, Pane, daj im poznanie, že nie ony, ale Ty si Darcom života.

Pane, prosíme Ťa, daj mladým ľuďom spoznať, že počať život je
jednoduchšie, ale vychovávať dieťa je záväznejšie. Mnohí mladí si často
neuvedomujú dôsledky svojho konania, prosíme vštep nám do sŕdc, že
čistota pred manželstvom je veľmi dôležitá.

Dobrý Pane, prosíme Ťa, žehnaj svojou milosťou rodičov, ktorý prijali

do svojej rodiny dieťa aj keď nebolo ,,v pláne“. Daj im dostatok lásky
a prostriedkov na výchovu neočakávaného dieťaťa.

Pomôž im uvedomiť si, že lepšie je mať desať detí v náručí

ako jedno na svedomí…

Kriste, Ty máš s každým životom svoj jedinečný plán. Ty chceš Pane,
aby sa každé počaté dieťa aj narodilo, ale to my ľudia niekedy
nechceme a nedáme možnosť deťom žiť. Odpusť prosíme matkám, ktoré
svojmu dieťaťu nedopriali najposvätnejšie právo na život.

Pane Ježišu, Ty si povedal: „Nechajte deti prichádzať ku mne, lebo takým patrí Božie kráľovstvo“. Prosíme Ťa, daj nám dôveru, že so svojou láskou a mocou si pri nás v každej situácii nášho života.

Amen

Adorácia advent + prolife (prijatie neočakávaného dieťaťa)

Pieseň ( Úvod – adoračná)

Mt 1, 18 – 25

Narodenie Ježiša Krista – 18 S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom: Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. 19 Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. 20 Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. 21 Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“ 22 To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami. 24 Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku. 25 Ale nepoznal ju, kým neporodila syna; a dal mu meno Ježiš.

Boh dáva svojim milovaným z hĺbky svojho srdca. Nepýta sa či potrebujeme lásku , jednoducho nás miluje, je s nami. Posiela na svet svoje jediné dieťa, milované dieťa. Posiela ho s túžbou, aby sme Ho prijali, aby sme Ho milovali. Chce nám dať to najlepšie čo má a čaká, či Ho prijmeme.

Jozef prijal dieťa ktoré mu Boh dáva. Počúvol Boha a neodmieta Jeho dar – dar života.

Je čas, kedy pripravujeme naše srdcia na oslavu narodenia dieťaťa Boha. Modlime sa, aby aj  ostatní rodičia prijímali svoje deti, hoc aj nečakané, s láskou. Aby sa rozhodli pre nečakaný Boží dar, tak ako Jozef. Modlime sa, aby vedeli,,, aby sa dozvedeli, že nie sú jediní, ktorých prekvapil dar z neba. Aby sa ho nebáli prijať, tak ako to urobili Ježišovi rodičia, ale aby sa naň, rovnako ako Mária s Jozefom, tešili. Aby sa tešili z nečakaného Božieho daru, tak ako sa každý poteší z neočakávaného darčeka, ktorý nájdu pod vianočným stromčekom.

Pieseň (pieseň o očakávaní – adventná )

Modlime sa spolu s Jánom Pavlom II.: „Mária, Matka žijúcich, Tebe zverujeme vec života… Daj, aby všetci veriaci v Tvojho Syna dokázali otvorene a s láskou ohlasovať ľuďom našej doby Evanjelium života…aby mohli budovať so všetkými ľuďmi dobrej vôle civilizáciu pravdy a lásky….“

Pieseň ( Mária, Mária prečistá Panna , nežný kvietok na Božej stráni  „Fiat“)

Istý autor hovorí :

V úžase zastal vesmír pri kolíske

a poklonil sa s hviezdami

sám sebe predtým neznámy,

pocítil zrazu že i nebo je  mu blízke.

Otvorila sa Božia náruč pred nami.

Boh nám  posiela svojho jednorodeného Syna, aby nám ukázal svoju lásku . Otvára svoju náruč plnú dobroty a láskavosti, a dáva čo má. Otvorme pred ním svoje srdce a očakávajme ho s radosťou, aby náš život mohol presvietiť láskou. Buďme pripravený dať mu svoj život. Dať ho Ježišovi, ktorého čakáme. Prichystajme svoje srdcia, aby sme pri jeho kolíske mohli pokľaknúť s čistým srdcom naplneným láskou k svojmu Bohu, chváliac jeho nekonečnú milosť.

Pieseň   (Buďme v chvále zjednotení, v bázni predstupujme pred Pána…/ Padám na kolená)

Chvály + prosby (vlastnými slovami v kaplnke, pripravené, keď bude adorka v Rybárpoli)

Pieseň

Adorácia – zdržanlivosť

V knihe Kazateľ sa píše: (Kaz 3, 1- 9)

Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom. Svoj čas má narodiť sa, svoj čas má zomrieť, svoj čas má vysádzať, svoj čas má sadenice vytrhať.  Svoj čas má zabíjať, svoj čas má liečiť. Svoj čas má váľať, svoj čas má stavať.  Svoj čas má plakať, svoj čas má smiať sa. Svoj čas má zarmucovať sa, svoj čas má tancovať.  Svoj čas má rozhadzovať kamene, svoj čas má zbierať kamene. Svoj čas má objímať sa, svoj čas má zdržovať sa objatia. Svoj čas má hľadať (niečo), svoj čas má niečo stratiť. Svoj čas má (niečo) si uschovať, svoj čas má niečo odhodiť.  Svoj čas má trhať, svoj čas má zašívať. Svoj čas má odmlčať sa, svoj čas má prehovoriť. Svoj čas má milovať, svoj čas má nenávidieť. Svoj čas má vojna, svoj čas má pokoj.  Akýže má osoh, kto je (stále) činný, z toho (všetkého), o čo sa namáhal?

Všetko má svoj čas…  Svoj čas má objímať sa, svoj čas má zdržovať sa objatia. Zdržanlivosť je čnosť, ktorá kladie naše vášne do harmónie s rozumom. Zdržanlivosť to nie odmietnutie sexuality, ale jej správne a rozumné užívanie. Pán Boh chce, aby sme boli čistí pred manželstvom, chce aby aj naše manželstvo bolo čisté a chce nám pomáhať žiť podľa jeho vôle. „Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať“ (1 Kor 10,13). Avšak čistota musí byť vašou vôľou – preto je potrebné záväzné rozhodnutie. Snúbenci v  tejto skúške majú objaviť vzájomnú úctu a učiť sa vernosti a nádeji, že dostanú jeden druhého od Boha. Majú si navzájom pomáhať rásť v čistote.  „Zdržanlivosť nás sústreďuje a privádza k jednote, od ktorej sme sa rozptýlili na mnohé veci.“

Pieseň: Víťaz ľudských sĺz

Pravé manželstvo, to nie sú len dvaja ľudia, ktorí spolu žijú – to je muž, žena a Boh. Aby bolo úspešné, je treba vybudovať pevný duchovný vzťah jedného s druhým a s Bohom. To neznamená len prosiť o pomoc, keď máme ťažkosti. Potrebujeme sa naučiť byť na Boha stále napojení.

Krst udeľuje tomu, kto ho prijíma, milosť očistenia od všetkých hriechov. Ale pokrstený musí naďalej bojovať proti žiadostivosti tela a nezriadeným túžbam. S Božou milosťou dosiahne víťazstvo:

— prostredníctvom čnosti a daru čistoty, lebo čistota umožňuje milovať úprimným a nerozdeleným srdcom;

— prostredníctvom čistého úmyslu, ktorý spočíva v zameraní na pravý cieľ človeka, pretože pokrstený sa snaží prostým okom vo všetkom nájsť a plniť Božiu vôľu;

— prostredníctvom čistého pohľadu, vonkajšieho i vnútorného; ovládaním citov a obrazotvornosti; odmietaním akejkoľvek záľuby v nečistých myšlienkach, ktoré pobádajú k odvráteniu sa od cesty Božích prikázaní: „Pohľad vzbudzuje vášeň u nerozumných“ (Múd 15,5);

— prostredníctvom modlitby.

Pieseň:

2 Pt, 1, 2-8

Jeho božská moc nám darovala všetko, čo treba pre život, a nábožnosť poznaním toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a mocou. Tým nám daroval vzácne a veľmi veľké prisľúbenia, aby ste sa skrze ne stali účastnými na božskej prirodzenosti a unikli porušeniu, ktoré je vo svete pre žiadostivosť. A práve preto vynaložte všetko úsilie na to, aby ste k svojej viere pripojili čnosť, k čnosti poznanie, k poznaniu zdržanlivosť, k zdržanlivosti trpezlivosť, k trpezlivosti nábožnosť,  k nábožnosti bratskú náklonnosť a k bratskej náklonnosti lásku. Ak toto všetko máte a ak sa to rozhojňuje, nebudete nečinnými a neplodnými v poznávaní nášho Pána Ježiša Krista.

Ako budovať zdržanlivosť? Hľadaním opaku ôsmych dcér nezdržanlivosti, o ktorých píše sv. Tomáš Akvinský: svetlo mysle, trpezlivosť, premýšľanie, stálosť, skutočnú sebalásku, lásku k Bohu, skutočnú a prezieravú lásku k tomuto svetu a záujem o veci sveta budúceho.

Pieseň: niečo o láske

Prosby+ vďaky +chvály

Požehnanie

Pro Life adorácia – z Evangelium Vitae /Evanjelium života, encyklika Blahosl. Jána Pavla II./

Mária pomáha Cirkvi uvedomiť si, že život sa stále nachádza v centre veľkého zápasu medzi dobrom a zlom, medzi svetlom a temnotou. „Novonarodené dieťa“ (porov. Zjv 12,4), ktoré chcel drak prehltnúť, je predobrazom Krista, zrodeného z Márie, „keď nadišla plnosť času“ (porov. Gal 4,4); Krista, ktorého má Cirkev neustále prinášať ľuďom v rôznych historických obdobiach. Ale istým spôsobom je to aj predobraz každého človeka, každého dieťaťa, najmä každej slabej a ohrozenej bytosti, pretože – ako pripomína II. vatikánsky koncil – „Boží Syn sa svojím vtelením istým spôsobom zjednotil s každým človekom“.140 Práve v „tele“ každého človeka Kristus sa neustále zjavuje a vytvára s nami spoločenstvo, a tak odvrhnutie života človeka, ktoré sa deje rôznymi formami, je v podstate odvrhnutím Krista. Toto je tá fascinujúca a zároveň požadovačná pravda, ktorú nám Kristus zjavuje a ktorú jeho Cirkev neúnavne ohlasuje: „Kto prijme jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma“ (Mt 18, 5). „Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25,40).
„Už nebude smrti“ (Zjv 21,4): svetlo zmŕtvychvstania
105. Anjelovo zvestovanie Márii začína sa i končí slovami, ktoré vzbudzujú odvahu: „Neboj sa, Mária“ a „Bohu nič nie je nemožné“ (Lk 1,30.37). A naozaj, panenská Matka si v celom svojom živote zachováva istotu, že Boh je blízko nej a pomáha jej svojou starostlivou dobrotou. To isté možno povedať o Cirkvi, ktorá nachádza „útočište“ na púšti – na mieste, kde Boh podrobuje svoj ľud skúške, ale aj zjavuje svoju lásku (porov. Oz 2,16). Mária je živým slovom útechy pre Cirkev, zápasiacej so smrťou. Keď nám ukazuje svojho Syna, uisťuje nás, že v ňom sú už sily smrti premožené: „Súboj divný viedli spolu život i smrť ukrutná. Pán života mrie i vstáva, smrť nás už viac nesputná.“141
Obetovaný Boží Baránok žije so znakmi umučenia vo svetle zmŕtvychvstania. Len on jediný vládne nad všetkými udalosťami dejín: láme ich „pečate“ (porov. Zjv 5,1-10) a upevňuje – v čase i mimo neho – vládu života nad smrťou. V „novom Jeruzaleme“, to jest v novom svete, ku ktorému smerujú ľudské dejiny, „už nebude smrti“, ani žiaľu; ani náreku, ani bolesti viac nebude, lebo prvé sa pominulo“ (Zjv 21,4).
Keď ako putujúci ľud, ľud života a pre život, kráčame s dôverou do „nového neba a novej zeme“ (porov. Zjv 21,4), obraciame dôverivý pohľad na tú, ktorá je pre nás znamením „istej nádeje a potechy“.

Ó, Mária,
úsvit nového sveta,
Matka žijúcich,
tebe zverujeme vec života:
zhliadni, Matka, na nespočetné zástupy
detí, ktorým nie je dovolené prísť na svet,
chudobných, ktorí zápasia s ťažkosťami života,
mužov a žien – obetí neľudského násilia,
starých a chorých zabitých z ľahostajnosti
alebo z nepravého súcitu.
Daj, aby všetci veriaci v tvojho Syna
dokázali otvorene a s láskou ohlasovať
ľuďom našej doby
Evanjelium života.
Vypros im milosť, aby ho prijímali
ako stále nový dar,
aby pociťovali radosť a vďačnosť z jeho slávenia
po celý život,
vypros im odvahu, činné a vytrvalé
svedectvo o ňom,
aby mohli budovať
so všetkými ľuďmi dobrej vôle
civilizáciu pravdy a lásky
na česť a slávu Boha Stvoriteľa,
ktorý miluje život.

V Ríme, pri sv. Petrovi, dňa 25. marca 1995, na slávnosť Zvestovania Panny Márie, v sedemnástom roku môjho pontifikátu.

Ján Pavol II., pápež

Pro Life – adorácia – modlitba

Pane, odovzdávame Ti celý zápas za kultúru života a jeho ochranu – života, ktorý je tým najväčším darom od Teba a predchádza aj samotnú vieru. Veď keby sme nikdy neexistovali, nemohli by sme ani veriť, byť povolaný k tomu, aby sme boli milovaní a milovali, tu na Zemi, aj vo večnosti.

         Ty nám štedro dávaš tento dar v každom počatom dieťati a my ho, hoci je prejavom Tvojho najhlbšieho a túžobného chcenia, čiže Lásky, zabíjame. Paradoxne často v mene súcitu, ktorý by mal byť v pravom zmysle slova jednou z jej mnohých podôb.

Otče, pozerajúc z perspektívy len ľudského hľadiska sa zdá, že sme pri tom úplne bezmocní. V takmer každom hovoriac si vyspelom štáte našej civilizácie je potrat nazývaný neodškriepiteľným právom ženy, či právom na slobodnú voľbu. A milióny Tvojich milovaných detí hynú pri šliapaní po tom najbytostnejšom práve. Od Číny až po Spojené štáty, Nórska až Južnú Afriku.        Dnes chceme vyznať, že sú to aj nami milované deti, ktoré prosíme o odpustenie. A pokorne kľačiac, prosíme oň aj Teba.

Ježišu, prítomný živo a reálne v Eucharistii ako Boh aj človek, ktorý si prijal na seba podobu malinkého počatého života, embrya v lone Svätej Panny, prvého a živého Bohostánku, nositeľky Eucharistie, daruj nám svojho Ducha Lásky a Radosti, aby náš život bol svedectvom o kráse života. Ducha Odvahy, aby sme boli hlasom tých najnevinnejších a tichých. Ducha Múdrosti, Pokory a Ducha Modlitby, aby sme dokázali rozpoznať čo od nás teraz, aj neskôr na našej ceste chceš, čo konkrétne máme v danom momente konať v zápase za život. Vnukaj nám tie pravé –Tvoje slová pri obhajobe Pravdy. Ducha Milosrdenstva, aby sme neodsúdili ľudí, ktorí žijú v temnote a bojujú proti životu, ale ukázali im cestu plnú Svetla. Ducha Milosrdenstva, ktorý prináša Tvoje odpustenie a uzdravenie, zvlášť pre ženy, ktorých deti sa nemohli narodiť. Ducha Nádeje, ktorý dokáže čítať jej znamenia v dnešných časoch, každej situácii…Ducha, ktorý ukazuje na jej lúče, napríklad v tom, keď sa všetci, ba aj tí, čo dlhodobo stoja proti životu, tešia z iba niekoľkodňového dieťatka počatého v lone princeznej, a nazývajú ho britským kráľom, či kráľovnou…

Ducha Sily, ktorý je mocnejší ako svet.

Iba v Tebe je naša dôvera. Veď z vlastných síl naozaj nemôžeme nič urobiť. No s Tebou všetko.

Nech Tá, Ktorá práve pri Tvojom počatí s vierou prijala Večné Slovo, aj slovo anjela, že Bohu nič nie je nemožné, stojí pri nás so svojou materinskou ochranou a orodovaním v zápase za civilizáciu života, manželstva, rodiny, civilizáciu lásky.

Amen.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Komentáre sú uzavreté.

0
Connecting
Please wait...
Send a message

Sorry, we aren't online at the moment. Leave a message.

Your name
* Email
* Describe your issue
Login now

Need more help? Save time by starting your support request online.

Your name
* Email
* Describe your issue
We're online!
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?