Najsvätejšia Trojica 2020

„Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ (Jn 3, 16) Tieto slová, ktoré čítame dnes, na Sviatok Najsvätejšej Trojice, vyslovil Pán Ježiš v nočnom rozhovore s Nikodémom, ktorý patril k vrstve farizejov. Farizeji boli to vzdelaní muži, ich úlohou bolo...

pokračovať v čítaní

Piatok 05.06.2020, Neopustiť trpiaceho Pána v maličkých, chorých a slabých

„Milovaný, ty si nasledoval moje učenie, spôsob života, plány, vieru, zhovievavosť, lásku, trpezlivosť, prenasledovania a utrpenia, ktoré ma stihli v Antiochii, Ikóniu a v Lystre. A aké prenasledovania som podstúpil!“ (2 Tim 3,10-11) Apoštol Pavol v dnešnom úryvku z Druhého listu svojmu žiakovi Timotejovi vyjadruje duchovnú blízosť a spriaznenosť ich oboch, vzájomnú duchovnú spriaznenosť ich sŕdc. Verný žiak...

pokračovať v čítaní

Sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného kňaza, Štvrtok 04.06.2020

Znova odišiel a modlil sa: „Otče môj, ak ma tento kalich nemôže minúť a musím ho piť, nech sa stane tvoja vôľa.“ (Mt 26, 36-42) Evanjelium dnešnej slávnosti nás uvádza do tajomstva Kristovej agónie v predvečer jeho utrpenia v Getsemanskej záhrade. Pán Ježiš prežíva smrteľnú úzkosť pred udalosťami, ktoré o chvíľu majú prísť. Prežíva opustenosť...

pokračovať v čítaní

Slovo z Kaplnky. Streda 03.06.2020, Článok č. 2 z KKC

Prvý článok Katechizmu Katolíckej cirkvi (KKC) končí slovami: „….Blažený Boh poslal v plnosti času svojho Syna ako Vykupiteľa a Spasiteľa. V ňom a skrze neho volá ľudí, aby sa v Duchu Svätom stali jeho adoptovanými deťmi, a teda aj dedičmi jeho blaženého života.“ V druhom článku KKC ďalej čítame: „Aby toto...

pokračovať v čítaní

Slovo z Kaplnky. Utorok po 9. Nedeli cez rok, Uvažovanie nad článkom č. 1 z Katechizmu Katolíckej cirkvi

(KKC 1) Nekonečne dokonalý a sám v sebe blažený Boh podľa číro dobrotivého rozhodnutia slobodne stvoril človeka, aby mu dal účasť na svojom blaženom živote. Preto je v každom čase a na každom mieste blízky človeku. Volá ho a pomáha mu, aby ho hľadal, poznával a zo všetkých síl miloval....

pokračovať v čítaní